Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

cfufyc5

2 _ itysfy ehsbthsj,f fvbrh’fkf lehev7 vfbywflfvfbyw

se fh lfbikbs lf vfu cfmvtc bpfvs6 ub]j,s6 w[hf vsfc bmbs uflfbrfhujsj7

˜,enenbc lbfkjub [fynehsfy—7 2vfqfk bltfkt,pt

dlt,lb sfdc6 fhfathb lfvbvfkfdc6 fhfathb7 ufdev[bkt6 se hjujh

itfhxbf ;byb fysfhvf cbwjw[kbceyfhbfyb cgthvf6 vtjht _ vtbjpb

Coitus-bc ufhtit7 hfyfbhfl e’hf yf.jab vewtkib Mater dolorosac6

jqjyl fhf sancta-c7 .jdtkbdt lfdamdb6 odhbkvfybw6 vc[dbkvfybw6

ltlbcf lf n.egbcwfkb ]bvfutc vjxdtyt,bsb cfakfdt,b frfwbbc ntdhib8

hfyfbhfl vfpes[t,lyty kfsbyehc lf uthvfyekc6 2cf[fht-

,fc3 lf abkjcjabfc7 vtht9 ˜,enenbc abmhb— sfyfvbvltdhekfl dfpbfht

cfv.fhjc bvudfhb uffpht,f6 hjujhbw fgtbhjybf6 vfufkbsfl6

fyfmcbvfylhtcsfy6 fthb _ fyfmcbvtyt vbktstksfy6 ybdssf stckb

_ jvjvthbt,b _ gbhjysfy ˜abkjcjabbc c[tyt,bs ,enenbc wyj-

,btht,fib fqvjwtyt,ekb6 ;byb fysfhbc cbn.dt,b6 fye bubdt 2wyj-

,btht,bc yfrflb3— gbhjysfy jvjvthbt,b9= tc hf vbmfhdff9= gbhjybc

rdktdbc j,btmnb tsbrff6 hjujhw tc nbvjybc ihjvt,blfy dbwbs7

bc [jv ,tlybtht,fc lf vbcb vbqotdbc cfrbs[t,c brdktdlf7 v=

fnfmcbf6 fgfsbf7 fhf6 hf,b6 crtgnbwbpvbs ztivfhbnt,bc vbqotdf9=

ittifkf se ufyut, fehbf9= vwlblf6 rb6 ecfsejl7 fbynthtct,lf6

hfyfbhfl vmjylf cfrbs[b itsdbct,ekb37 ˜,enenbc abmhb— lfdbqfkt=

vtnb fh itvb’kbf=3 ˜,enenbc lbfkjub [fynehsfy—7

408

lfecnfv,fdb obuybc obyfcbn>dfj,f6

ytnfhb lbvbnhb uekbcfidbkb lf c[d7

2hbyfvbc]bkb777 w[jdht,fvbc]bkb777 cbwjw[ktvbc]bkb777 vfi6

c[df hf lfthmvtdf .vfodbkrfwbc fhct,j,fc6 jltc ptwfc tgjnbyt-

,f ufycflblt,kfl lf ececehb zbfyzdtkf fqvjxylt,f8 hjwf qdsft,fl

ofhvjcf[ekb vij,tkb ltlbc vf’t,fhc6 rfksfvflkbfyb lbfwb

ithxt,f [tks8 hf;fvc cekpt ecf.dfhktc cfnhajc zbhsfsvtybs

erefult,c6 cfq-cfkfvfsb e’keht,fcfw rb lfb,hfkt,c cfmdt.yjl6

jqjyl ufvxtytksfy lf.hbk cfibytk zbht,c ecfae’dkj

ybflfub ufvjtwfkjc7773

fctsyfbhb ajhvf-ibyffhcbs b[cyt,f ufvjvwvkjt,f 2yfrflekbcsdbc3

vjvpflt,ekb hjvfy-nhbflf 2cbwjw[ktvbc]bkt,bc3 rfhb,zt6

vfuhfv vjlbs6 eahj f[kjlfy itd[tljs vjdktyt,c777

More magazines by this user
Similar magazines