Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

cfqfvjvlt dth vbd,heylt,b iby7 udfhbfyfl yf,f[ectdc hjvfybc

jgjytynehb fphb fhw ufv[ctylt,f7 vjvltdyj lbkbs6 kelbc

ohegdfib ufhsekc vjvfujylt,f cf[tkv’qdfytkjl ufvjnytekb

obuybc tuptvgkfhb lf gbhdtkbdt udthlblfy neibc lfeylj,tkb

rdfkb uekc uflfvbmfyt,c6 ,jqvbs fvfdct,c 2cflbcnb6 vodfkt,tkb

ufptsxbrbc3 vbcfvfhsbs7 vfuhfv vtht lf vtht cbqhvbctekfl hjv

xfdeqhvfdlt,b ,fnjy lbvnhb uekbcfidbkbctek xfhtdt,c6 uekbc.ehbs

ofrbs[ek ahfpt,c6 dtkpt ufnfybk itcfn.dbct,c6 cbyjybvt,c6

cf[tpt cbvofhbc jakb itvfiht,f7 vbd[dlt,b6 bidbfsb qdsbehb

vflkbs eylf b.j w[t,ekb6 hjv jhb rdbhf ufvflblt,tkb ieibs

enhbfkj dbqfw f[fk,tlf vothkbc ]thfw lfevsfdht,tk

s[pekt,fc6 sfyfw _ feyfpqfeht,kfl6 ceasf ghjatcbekb gfnbjcyt,bsf

lf cbylbcbc rfhyf[bs7

xfde]lt,b lf xfdeobfqlt,b 2cbwjw[ktvbc]bkt,bc3 vtjht ufvjwtvfc7

lff[kjt,bs jhbfsfcfvlt itwljvf fqvjextybf ,fnjy

lbvbnhb uekbcfidbkc6 evtntcfl jhsjuhfabekb lf cnbkbcnehb

[fcbfsbcf7 fhbc hfvjltybvt fctekb cthbjpekb itybidyfw6 obyflflt,bc

rjycnhewmbbc sdfkcfphbcbs5 jgjytync sfdcf se iefotkib

vjmwtekb xtvb obyflflt,bc pvyf .jdtksdbc ,jkjib uflffmdc6

lf fvbs ahfpfc erts lfchekt,ekbc bthc fybzt,c7

vjudbfyt,bs vbd[dlt,b6 xtvb obyflflt,bc thsb vtcfvtlb vfbyw

vtuhekb fphjdyt,bc6 vtuhekb cbynfmcbcf6 cflfw [ibh itvs[dtdfib

pvyf ecoht,c obyflflt,bc c[df otdht,c7 vrfwhb neibc yfrdfktdb

erblehtc reyzekfvlt vbcltdc hjvfyc7 fhcfl exmfhbf6 fhcfl

uflfeh,tybf ef,pfwj udthlbcsdbc6 rblbs rbltvlt vb .jkbf cbn-

.dbc atyjvtyc7 cflfw [fveit,bf6 lfeylj,kfl uflfe,fksfdc lf

fvfcfw fh lfc]tht,bf6 eahj vfhst,ekb itcfn.dbcb lfe’t,ybf7

upflfupf it[dlt,bs itlfht,bs ’bhvofht gfcrdbkt,c6 wbybpvc6

it’f[bkt,c uvbhbc vtn.dtkt,bcfc6 hjwf fvfqkt,ekb fpht,b chekbfl

lfevcf[eht,kfl vbtotht,f ntnbfc8 itybidyt,bc hbuc6 hjujhbwff5

2jhsfdt36 2afmnbehfl36 2sfyvbvltdhekfl36 2ufnbrbyt-

,ekb37 2vfibyfsdt36 2uflfltybc3 lf c[df6 yfwdkfl jhbdt6 afmnj,hbdfl6

sfyfvbvltdhekfl6 ufnbryekb6 uflfhtrfdc6 vfibydtcb6 hfvltybvt

fstekb vbsbst,f ueklfcvbs xfqhvfdt,fc6 xfodljvfc6 lf

ufhfyldfc cfzbhjt,c rdkfdfw7

hbubsb cbnbkbcnb cek o.fkib xfvb.hbc eybdthcbntnbc okt-

,c6 ,fnjy yjlfh nf,b’tcsfy vtwflbytj,t,c6 cfresfh sfdsfy fs-

410

More magazines by this user
Similar magazines