Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

okbfyb zblbkc ajhvbc lf ibyffhcbc thsbfyj,bcsdbc7 fhbcnjntkt-

jhfwbect,bc6 tutk,efkjsf itujyt,t,c7 f[kf xtvc sdfkib

cbn.df ufwbkt,bs vtn cbvrdhbdtc itb’tyc6 dbyvtv fvfc hfvltybvt

lqbc6 sdbc se okbc oby dfybzt,7 ,fnjyb lbvbnhbctek itybidyt,c

jh fsfctekc vtw ofdevfnt, lf uekb xmhbfkbs fvtdct,f7 fv ufufybfib

v.jab vtnhjgjkbnty 2hecsfdtkbc3 cfluehsfy ths[tkfw

itd[dlt,b ,fnjy lbvbnhb uekbcfidbkc7 sdbybthfl vbdfhsvtd

jhbdt obuyc6 ofhothbfycfw ufjhvfut,ekb itybidyt,bs lf [tke[kt,tkcfw7

fmdt fvfc dte,yt,b lfqdhtvbkb5

_ dfukf[6 vothfkb vtujyf xtvb sfdb lf ufptsxbrfl ’kbdc

ddfhut,ekdfh-vtsmb7

v[fhpt [tkc lfvflt,c7

_ fvbcsfyf ufyw[flt,f yfqlb itvjmvtlbc vtnc fh ’fke’cj6 _

vfyeutit,c lf ofdf7 vfc fmts dthw dyf[fd6 sevwf erdt [es otkboflpt

vtnb ufcekf7 cek vtyfnht,f tc [vtk[vtkb6 wdbkbcathbc

cf[bc vj[ewb6 cfhrjafublfy ofvjvlufh vevbfc hjv xfvj ufdc7 bub

jbnfnbc vbcbfc xbyt,ekfl itfchekt,c6 rtsbk ythuc uff[fht,c

xtvib6 cekbc itkb,hek6 lfvndthbk cfhrtc uflfvbwbcrhjdyt,c6

uflfvbmfsmfst,c6 vflkc lt,c mdfpt lf ufbdkbc7

fvbnjvfw6 dfklt,ekfl vbdbxytd ,fnjy lbvbnhb uekbcfidbkbc

ufqbdt,ek stckc6 xtvc cekib fqvjwtyt,ekc6 ,jkjvlt degfnhjyj6

yf.jabthb [t fdfihbfkj vbcufy6 hfsf cbn.dfrfpvekb

vothkj,bc pqeh,ksfy vjf[kjt,ek f[fkufphlf itvjmvtlc

’dbhafcb okt,b emvfl ,jlbfkib fh lftrfhujc6 sdbsyf,fl geirbyc

;erjdcrbv hjv eobyfv’qdhf gehufib6 bvbudfhfl7

hfvltybvt otkboflb rfkfvc uflfdlt,7 tctt,bs itdbmwtd sfdc6

sfyfw lblb wyb,btht,bs xfdeqhvfdlt,b stjhbfc6 yfofhvjt,bc

cnhemnehfc7 fmfvlbcfw ufwyj,btht,ekc fo kfvbc orytkbdbs

lfdbehdt,7 fhw xdtyb s[esvtncfereyjdfyb vothkj,bc [tkvtfstl

ufsfdbct,bcfc vjdfhblt, vpthfc7 jlf6 hjwf wfhbtkb abzf ujktekbs

ufkbgkbglt,f6 pehuc itdfmwtd ufptst,c6 ntktdbpbfc6 fsbjlt

obuyc lfdbkfut, vfublfpt lf sfhjt,blfy vjxtht,ek

uhfajvfyt,c rfhc w[dbhoby vbdeveofd7

.j.kjxbyj,f6 sfdvjvojyt,f gfnfhf thbc sdbct,ff7

xdtyb mfhsekb sfdvj.dfhtj,f kfvbc rjcvjcib ufbzhfc [,jc

ewjldtkb fqnrbyt,bs6 vfuhfv vjlbs6 itd[tljs htfkj,fc6 vfhskfw

cfreynheijl udfmdc cfmvt se cf,emyfjl9=

411

More magazines by this user
Similar magazines