Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

[dfkbyltkb itvjmvtlbc ufvfh]dt,bc cfobylhfl vt vjehblt-

,tkb dbmyt,b lbvbnhb uekbcfidbkbc neiyfcdfvb rfkfvbdbs lf

hjujhb mjmjkfw lfvf.fhjc mfhsekb cbn.dbtht,bc lqtdfyltkj,fv6

fwt6 dbhj-vtsmb6 itvjdrhfd orytkc xtvc cf[tlfhc7 bfht

oby6 ityc nhftmnjhbfc mjafrt,bc qfdqfdbcsdbc fh cwfkbf-vtsmb7

vfuhfv cfyfv mfhsekb cbn.dbtht,bc htnhjcgtmnbdfc xfdfvorhbdt,lt

pjuflcfrfwj,hbj ufypjvbkt,fsf w[hbkib ufnfht,ekb

rhbnthbevt,bs6 jhbjlt cbn.dbs sfdfl v[fndhekb cbn.dbc fhcib

ufdhrdtekb.fdbs7

fhbcnjntktc 2gjtnbrf3 tcstnbrbc cfeakjib fvjcfdfkb

othnbkbf7

w[flbf6 ,th’yek reknehfc pbfht,ek jhfwbecb6 ufhrdtekobkfl

vjfwbwmybc bv lbl ekeafc ktmcbc fkmbvbbc sdfkcfphbcbs7

[jkj lblb tutkb uesybcltlbc uekvjlubyt,bs f[jt,bc

rjzt,fvlt uffdkt,c [yekc6 ujybtht,bc stckc vjf,ytdc itvjmvtlt,bc

nhfvfkpt6 vjafhw[fdc lf vidtybth ]t]bk ffqfqfyt,c6 lf

dbyw eakbcvbth cdtrehs[tekbf6 hjujhw [yjdfyt,bs6 bct

gjtnehb fqvfahtybs6 ewjkj,kfl vjbvrbc cfrfwj,hbj gehtekc

erdlfdt,bc vibthb vflbc lfcfijivbyt,kfl7

tgbrehb gjtvbcf lf nhfutlbbc ufy[bkdbcfc fhbnjntkt ghbjhbntnc

fv erfyfcrytkc vbfybzt,c6 dbyfblfy vbcb smvbs6 tcf se bc tgbrehb

nbkj jhb6 cfvb nhfutlbbc itvwdtkbf lf fmtlfy ufvjvlbyfht_

rjvgjpbwbehfl vjidt,ekb7 vfufkbsbcsdbc ijhc fh ufdbmwtdbs6

vcjakbj kbnthfnehbc itltdht,c bidbfsfl ufvjdtrblt,bs6

eahjht thjdyekc lfdtctc[t,bs6 hfsf6 ]th thsb6 ybflfub itdfvpfljs

cfthsj lfcrdyt,bcsdbc6 se hfnjv fhf udfmdc cfmvt cfreynheijl

lf vtjhtw6 fv fyfkbpbc lhjc xtvb vjvfdfkb itubhlbcsdbc ufwbkt,bs

yfskfl lfb[fnjc sfdfl [tkjdyt,bc fhcb7

tcstnbrfib vbxytekbf thsb ztivfhbnt,f6 hjv bltfkehc ef[kjdlt,f

yfofhvjt,b6 hjvtkcfw f[fcbfst,c flubkbc6 lhjbcf lf

vjmvtlt,bc thsbfyj,f7 tc ufypjvbkt,f ptlvbotdybs ybifylj,kbdbf

nhfutlbbcsdbc6 dbyfblfy bub6 hjujhw otcb6 cwtyfpt sfvfilt,jlf

s[bc n.fdofvjc[vekb vcf[bj,t,bc vbth lf ufycfpqdhekb

b.j mhjyjvtnhf;bs vf.eht,tksf bynthtct,bc ufsdfkbobyt,bs7

2vtltf36 2jblbgjc vtat36 2vb]fzdekb ghjvtst36 lf vfsb rfntujhbbc

nhfutlbt,b6 ˜s[bc cbvqtht,fl hjv bsfhuvyt,f xdtyt,ehfl ptvjs[ctyt,ekb

vjcfc[fvt,bc ufvj—6 vstkb cbuh’t-cbufybs tmdtvlt-

412

More magazines by this user
Similar magazines