Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

hfv ;byb fysfhb epfyuc bhjybbs itfdkt,lf sdfkc6 [fy evbcfvfhsjl

e,yblfy e,fyib uflflbjlf7 at[lfat[ vbcltdlf fqdbhfshtekb

sj[fhbrb7 sfyfcjaktkt,bc vjcfkvt,f ’fhqdcfw fh

fenjrt,lf lf hjwf f.f.fyt,ek ,h,jc ufecojhlt,jlf6 2Pavta

pei3* 2Qvo vadis3*, 2Pêle-mele3*-j6 fv,j,lf itxjxmjkt,ekb cfpjufljt,bcfsdbc

ufehrdtdtkc7

[ibhfl cfifhjc x[htrlf6 x[e,bc vjoflbyt7

_ wjldbksf vjluvfd6 vrdktkt,j= ve[kt,pt6 ve[kt,pt

;byb fysfhbc obyfit= _bn.jlf vfs ufcfvofht,tkc sdfkt,bc

,hbfkbs6 vfuhfv cekuh’tkj,fc bxtylyty6 o.tyfc ecbn.djl

.kfgfdlyty7

;byb fysfhb ufvelvt,bs ecf[chj,fpt oeoeyt,lf7 sbsmjc

vbc obycdkfc [tkvjrktj,f fath[t,lf7 fmbkbrt,lf vfhxtyfkb

jlf,fltkt,bc evtwht,fc7 ufcfzbhc vj[th[t,ekfl xmvfkfdlf6

vfuhfv ,h’tysf itujyt,bcfvt,h6 cfoe[fhb sdbsjydt ufvjfirfhfdlf7

vfhsfkbf6 ]th v[jkjl vfafc fhct,fib6 vfafc sdfkoby6 sevwf

w[hfrkbnekb cfblevkj vfbyw lftv[j7 ;bybc vtj,fc erdt

c[df ufyfut,lf6 mtlc ew[jc e[hblf6 hjvtkb ew[jw 2kfsbyehb

rdfhnfkbc ufvjoehekc3 ofh,ite[htkfl tut,t,jlf7 se fkb-

’jy[tc o.fkj,fc itbatht,lf ;byb6 bdkblf otkufvfhsekfl6 itehw[dtykfl6

dblht cfpbfhj kjubyib fvjkgt,jlyty7 fhflf6

it.dfht,ekb lfevcf[eht,tkb ndbhsdbcsdbcfw fh tvtnt,jlf7

;byb fysfhb pju]th ufvjblfht,l;f rbltw7 sdfkt,b e,ho-

.bylt,jlf7 isfujyt,f xfvjijhlt,jlf7

2fhwf vt ufyubrbs[fd ityj36 _ xfbkfgfhfrt,lf6 vfafc w[typt

itcdfvlf6 sdbsjyfw fv[tlhlt,jlf lf [tkfl fkb’jybt,bc

,pbydfht zbirfhsfy ufxylt,jlyty7

obyvbut,t,ekb kbcf irdbsbybf lfybiyekt,c sfdpt [tkc itvjfdkt,lf

cfsbsfjl7

rfwt,b yfhlc vbexjxlt,jlyty6 mdt.ybc vjvfdfkpt vfcfkfsj,lyty6

vfuhfv vfafc vfssdbc yfvldbkfl fh tsvj,jlf cfmvhj7

vrkfdc ufvjclt,lf7 jmhjwehdbk fk,jvt,c ufvjeh,tybyt,lf6

ytrbc cbcmt cehfst,c uflfeikblf6 whtvkbs lfcdtkt,ek othbkt,c

erbs[fdlf7 yf,jkfhf fysfhbfc [b,kfdlf cfresfhb ,fhfst,ib

xfmcjdbkb shsjkdf lf tythubf6 mfkbidbkbc it[ctyt,ek

cb.hvbc lhjbyltk ,tlybth okt,c rb hfnjvqfw .jdtksdbc ofe.het,lf7

cbn.dfc ,fypt feult,lf7 cfahfyutsblfy xfvj.dfybk

41

More magazines by this user
Similar magazines