Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

dbc eakbc vbth lfotct,ek ief[fyc6 dbyfblfy cojhtl fv gthbjlblfy

bo.t,f w[jdht,bc iem-xhlbkt,bc vfmcbvfkehb itchendf7

fvfcj,fib bct ufbh,tyc sdfkoby ybzbtht,bs lfnev,ekb .hvbc

e’dbhafctcb okt,b6 hjv fqfhfathb eo.bc ,b,kbbc tybc qdsft,hbd

cehytkt,fpt6 fy se eo.bc6 v[jkjl ujut,fidbkbctekb ntmcnblfy6

hjwf sfdfl cf[fht,f lf ’dtkb fqsmvf mfhsekb cbn.dbtht,bc bufdvbeodljvtkb

cfkfhjf7 fhflf6 hfjltyj,fc lf vfvjyfc ufvjrblt-

,ekb xdtyb cfufyvfyfskt,kj cbcntvf ececehbf fv ghj,ktvbc uflfzhfib6

hfvtse ecfidtkjl uf,thbkb cfcrjkj se cfevfqktcj

ghjuhfvt,b bct ufvjudojdty vt[cbtht,bcf lf ufyc]bc sfdfyrfhf ybzbtht,fc6

vthvt fsfcb cftzdj afctekt,bs lf,by’eht,ekb acbmbrf

’ytkbf cbzf,erbc okt,ib geirbybct,ehfl fatsmltc7

.vfodbkb ufkfrnbjybw 2wbcath.fyotkt,bc3 v[ht,pt lufc lf

fct tofat,f cbkf;dfhltt,c _ cbkfib vj,ytekb dfhlt,bc vtkfymjkbfc8

sbsmjc .dtkfathb vbcb utybbc ufvjcfdktyfl vkthnlt,f

cfmfhsdtkjib8 hecekb gjtpbbc vtidtj,bs itvjcekb tmcgthbvtynt,b5

frvtbpvb6 aenehbpvb6 nbenxtdbc cbcflfdt6 ,kjrbc fv,j[t-

,ekb cekb6 vthvt ufyevtjht,tkb cfahfyutsb5 dbbjyb lf vfkfhvt6

htv,j lf dthktyb7 tc .dtkfathb vpfvpfhtekfl6 kfvbc sbsbc

ufenjrt,kfl zbmf qdbyjc rfvrfvib vjthsvtdf ufkfrnbjybc fhvjybekj,bs

ityfcrdek ujyt,fc lf ybzbtht,fw fh lff.jdyt,c6

b[edkt,c lfue,t,ek vlbyfhtcfdbs6 vfuhfv .jdtkbdt vfbyw

ervfhbf xdtysdbc jwlfvtthst cfereybc itvjmvtlbc cbn.dfcsfy vbvfhst,f6

dbyfblfy6 hecsdtkbcf fh b.jc6 xdty vfsbwf udtfvt,bc6 hfw

jlty smdfy yfstkfl777 /jlf6 vjudbntdt,ty6 fk,fs6 uf,fidbkt,bc

2nfyj-nfnfyjyb38

zfdzfdf’tsf _ 2df 6 lhjyb6 lhjyb yfutvyb vnryfhfl38

jh,tkbfyt,bc 2sthub h,bc sthub qhbfkt,c rkltyb ,fyc

te,yt,bfy38

,fhfsfidbkt,b vthybctekb mhjkdbs8

bkbfsf _ 2cfvij,kj vst,j6 smdtyb idbkb ufyt,t,s sfdcf38

othtskt,bc _2wf-abhep6 [vtkts - pehve[nj38

aifdtkfsf _2777hfw bv ths qfvtcc vjv[lfhf6 ifeyf[bf

/fthcf38

bfidbkt,bc _ 2ufub;t,f c]j,c se ufsfdlf cbn.dbc vflfyb38

uhfytkt,bc_ 2xtvb cbc[kb lf [jhwb tc 2Memento Mori-f38

420

More magazines by this user
Similar magazines