Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

nbwbfyt,bc _ 2lfd,flt,ekdfh hjv db.j vjyf lf cfmfhsdtkjc

vtlufc eqtkb38

ktjyb’tt,bc_ 2bctd fqdcltmb6 ve[hfybc ,jkjc6

xfcfaht,ekb dcby]fd bfhfqc38

rfkfylf’tsf _ 2kfvbc cf[kib itvjbzhfc sesf6 kfvbc otkpt

itvjv[dbjc [tkb38

fcfsbfyt,bc_ 2ytnfdb ths[tk lf,heylt,jltc xdtyb ,fdidj,f

lf cbkfvfpt38

utkjdfyt,bc _ 2vt lfd,heylt,b6 vt lfd,heylt,b6 vt ityb svt-

,b lfvf,heyt,ty38

vfzfdfhbfysf _2sjdkb fh fhbc cf,fc odthb ufestshf hfv38

kt,fyb’tt,bc _ 2vstkb pfvsfhb [elfljdbc n.tib vt’byf38

cfvflfidbkt,bc _ 2ity xtvib ecndty dbs cf.lhbc xbnb3 lf bmdt

_ 2fdflv.jaj,f tujyfs ,bzj6 ktmct,b nfypt ufvjyf.fhb38

zfynehbfsf _ 2futhf wjnytw vjdfhlf xjhsbs6

cfmfhsdtkjcsdbc6 cfmfhsdtkjcsdbc6 cfmfhsdtkjcsdbc6 ,bzt,j

cojhlbs37

xfhrdbfyt,bc_ ijhcufv[tldtkb hovtybc rtltkb8

zbkf’tt,bc _ bidbfsb yfyflbhtdbdbs crfvpt uflfrblt,ekb kfvfpb

rf,f6 se 2cfhrt,ib yfcofdkb cbfhekb38

ybiybfyb’tsf_ 2fa[fptsb ,tdhb rfhub vj.vbc ufvltkb6 hjvtkbw

vrthlvjzhbkb fvjh’fkbf ecfmfhsdtkjl8

]ue,ehbfsf _ 2ufdfhlf w[tyb kfvfpb6 ufb.jkbf mdbif38

[fhfyfekt,bc_ ]fukfub w[tyb fhfdbc hjv f[ctylt,f vukbc

vtnc8

[fhxbkfdt,bc 2ie,pt fvfutc lf lhjifcfdbs fvfahbfktc ew[j

kfimfhib38

bidbfsbf mfhsdtkb gjtnb hecsdtkbc smvekbcfvt,h .ehsf

cffvt,tkb6 cffibrj-cfshtdtkb se cfkfqj,j ktmcb fh vjt’tdt,jltc6

vfdfyc _ sbsj-jhjkf6 pjuc_ fstekj,bs lf bidbfsc rbltd

vskfl lbdbpbjyb6 vfuhfv bcbyb evtntcobkfl flubkj,hbdb lfybiyekt,bcfyb

fhbfy6 thbc cekbc vfcfphljt,tkyb6 .hvfsf

vj.vtt,fl vbvlhtryb lf bv ubufynb [tt,bc atcdt,c rdt,fdty bjfyt

yfskbcvwtvkbc qfqflbcbs elf,yjcf ibyf6 jltc ,bkbrb ohatklt,f

mdt.ybtht,bc v[ctykfl vjdktybkb vtcbbcfsdbc7

rdkfdfw vbde,heylts cbn.dbtht,bc mfhsdtkb jcnfnt,bc cekbth

ghjlemwbfc6 hjvtksf kbhbrekb objrj,fyb sfdbfysb ,e-

421

More magazines by this user
Similar magazines