Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

uekbc[vbthj6 itubhlj6 elfdjl ity [fh6 hjvtkbw lqtcdt uflffult,

2s[f lf ubujc36 fvsfdbsdt ,b,kbfc lftofat,b6 vthvt mhtcnjvfsbekfl

rb fh lfbpes[fd bfrj,t,c6 [fy’stkt,c lf vbcsfyfsf6

fhfvtl 2dta[bcn.fjcfyc3 vjboehsyb6 df;fc ufbcbuh’tufyt, lf tuhtdt

vcjakbj kbnthfnehbc jrbfybcrty uflftidt,b jvthjct,bc6

lfyntsf6 cthdfyntct,bc6 ujtstsf se ]jbct,bc itcfcofdkfl7

ufkfrnbjybc vshsjkfdht cekc fqbpbfyt,c ghjpbc cbnkfymt6

afhsj nbkjt,bc vjyevtynehb cbpekemt7 frb6 ufyfw[flt,c

rbltw5 2xdtyc cf[tkjdfy ghjpfc6 serb vjdfrkt,s jpfc lf vbdevfnt,s

eoeyc6 vbdbqt,s gheoey-gheoeycj37 lbf[6 kbhbrjcbc cekc

fmfdkt,c ,tktnhbcnbc vjemytkb vje[tifj,f7 fvbc sfj,fpt

sfdfl ajkrythbw lfbxbdkt,c thsufy5 vt hjv yfqlb [tkjdfyb

d.jabkb.fdb6 ktmct,bs dbcekluvekt,lb6 lf jltc [tkb vjvtwfht-

,jlf fm6 yjdtkt,c itds[pfdlb6 vfuhfv hflufyfw eafkvf jhbdtufy

pehub itvfmwbf6 ]bhrbdbs [tyib ghjpbs d]f[bhj,j7

vhfdfkb tmcgthbvtynb xfnfhlt,f fv sdfkcfphbcbs mfhsek

,tktnhbcnbrfib7

zjkf kjvsfsb’bc gjtneh ghjpfc ecoht,c 2dbchfvbfybc3

[fdthljdfyb tyf6 hfcfw vjudbfyt,bs v[fhc fe,fvty hj,fmb’tt,b lf

ufvcf[ehlbt,b6 vfuhfv s[hj,bc ,eyt,hbj,f6 lfvf]tht,kj,bc dbsfht,f6

cbn.dfrtrkewj,fc ufhb.fdc6 hjujhw pqdf_ vlbyfhbc

itvjnfybk abx[-yfajnsf7

yfajnb df[ctyts lf vjvwhj ajhvbc yfofhvjt,sf itvs[pdtkt,c

itb’kt,f thsb vfufkbsb lfdecf[tkjs5 uyt,fds fsfcb yfajnbs

ufhtvjwekb6 jrtfytib sfdc dtqfhfahbs uflfbhxty6 hjwf

thsb vjhb chekbfl cfrvfhbcbf yfgbhfvlt ufcfqotdfl7 vjvwhj

ajhvt,bc ,fkflt,bc lf yjdtkt,bc ,tlbw lff[kjt,bs fctsyfhbfl

ofhvjudtcf[t,f [tkjdyt,bc vhfdfkyfwflb stjhbblfy7

hfw itt[t,f mfhskjcbfysf cekbtht,bc cbv,jkeh fysjkjubfc6

itvltuyfbhb bthcf[bs ofhvjudblutybf5

2[jhevb3 _ mjhtjuhfabblfy8

2kbktj3 lf 2jljbf3 _ gjkbajybblfy 2f,tcfkjv lf tsthbsehs38

2]dfhb36 2cdtnbw[jdtkb3 _ fhmbntmnehblfy8

frfrbc ,becnb6 uehfvbidbkbc lf rjycnfynbytc ’tukt,b _

crekgnehblfy8

2ktmcb dta[bcf lf vj.vbcf36 2sfv,b36 2,jh]b3 _ ptgbhcbn.dbtht,blfy8

423

More magazines by this user
Similar magazines