Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

nbfytc v[fndhekb [jhwitc[vbc ;fvc6 ghjnjnbgfl fvbhxtdbf 2ifdb

cfv.fhjc3 ofhvjvflutytkb6 hjvtkbw vhfdfkupbc wjlfdc cfpjufljt,fcsfy

ehsbthsj,bcfc7 xtvsdbc ufcfut,bf se peulblbc

tkbnfhek atyfc hbcsdbc uffqbpbfyt,c yfofhvjt,bc ofvvfhsdtk

’fkfl 2xjhyfbf gfynthfc3 fhxtdfyb6 vfuhfv dfw[flt, [vfvfqkf5 lfvbcf[tkts

cfvjwlffsbfy-js[vjwbfyb okt,bc jlbibc cbyfvldbktib

vtjht gbhjdyt,f6 hjvtkbw mfkfmbc rjkjhbnc mvybc7

crekgnjhbcsdbc tc .dtkfathb e,hfkj vfdsekbf6 hjvkbc

ufhitvj uekvjlubyt,bs itvj’thofdc [jkvt cfcehdtk uvbhc lf

mfylfrt,bc lfchekt,bc itvltu sfdlfgbhdtkb bct lftvudfyt,f cf,jkjjc6

hjujhw ,epb _ fmktvc7 vbgfce[ts qdsbc vflkvf6 jwlfvtthst

cfereytib t[cjvt,f dbyvtc 2lfsf sesfi[bfc3 ghjnjnbgb itkbff6

[txef se bheynbf9= fy hfvltyfl tvudfyt,f bub fv pytj,hbj-

,bc bidbfs vfufkbsc9 lfvtsfy[vt,bs6 fk,fs6 yfrkt,fl6 dblht rfnf

_ kjvc7 sevwf vjdhxts lfqtzdt,c lf mfhsekb fdfynehbcnekb

hjvfybc ,tl-bq,fkc vbd[tljs6 bubdt uvbhbc vf’bt,tk ,tktnhbcnbrfc7

fvudfhb dhwtknfybfyb yfofhvjt,b vtw[fhvtnt cfereyblfy

itvjlbc xdtyc wyj,btht,fib5

fynjy aehwtkf’bc 2vfwb [dbnbf38

vb[tbk ]fdf[bidbkbc 2fhctyf vfhf,ltkb38

rjycnfynbyt ufvcf[ehlbfc 2vsdfhbc vjnfwt,f38

zf,ef fvbht]b,bc 2lfsf sesfi[bf38

f[kf fv yfofhvjt,sf seylfw vbf[kjt,bsb fyfkbpbc lhj fh

fhbc6 vfuhfv dbn.jlb thsc6 hjv mfhsdtkb vtcbn.dtyb lblbc heleybs

t’t,ty tgjmbc cekbcrdtst,bc ufvjv[fndtk uvbhc7 vfcfkf6

.jdtksdbc [fk[bc obfqib vrdblhj,c6 bmblfy fvjfmdc [tkjdfyc7

fv upfpt fhbc chekb itvjmvtlt,bsb ufvfh]dt,fyb fy rhf[b6

hjwf cfe,fhb itt[t,f cgfhnfrt,c6 elt,c6 ufhb,fklt,c6 flfvbfyt,bc

acbmbrf hjv xfbktmfdc cfvbclqtvibjl6 vfuhfv ufyf sfdfl

[fk[bc afynfpbf .jdtksdbc vfhst,ekfl6 en.efhb cfhrbc vcufdcfl

fbhtrkfdlf fv htfkj,t,c6 se [ibhfl ofevfnt,c fmf-bm6 rfhlbyfkehfl

wdkbc ufhlf[lbkc6 vbsjceh tkathib [dtdc fvf se

bv gbhjdyt,fc9=

fv vbvfhsekt,bs se ufydb[bkfds thjdyek uvbht,c lf ufvjd[ibhfds

vjujybkc ofvfnt,ekbcfufy6 vtylts6 vtnobkfl ahbfl

nhbdbfkehb fv,t,b itudhxt,f [tks6 vfuhfv [fk[bc ibyfufyb vjs-

[jdybkt,ff _ .fdltc obyfv’qjkb6 hjltcfw fvbcb j,btmnehb ob-

425

More magazines by this user
Similar magazines