Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

yfv’qdht,b vjcgj,bkf6 sfdfl evtupeht,c cfresfh sfdbceakt,fvj.dfhtj,fc

lf f[th[t,c rbltw fvbc cbn.dfrfpvekj,fc6 htfkehb

cbyfvldbkbc cfrvfhbcpt vtnb rjhtmwbbs7

fvudfhfl b’thot,f [jufbc vbylbf6 fvbhfyb6 ltdt,bc kf[nbs

lfv,fksfdb rjgfkf se bf[cfhb7 xdty tc udfrf;t,c6 udfv[ytdt,c cekbthfl7

ufdb[ctyjs ahfyub vtfv,j[t ltlbc stshb vfylbkbc v[bkdtkb

idbkb elhndbydtkfl hjujh fqtchekt,f cf[hxj,tkbc obyfit7

vij,tkb mfsmfsf sfdcf,ehfdbc fvjibidkt,bs rb ufcobhfdc

vtvrdblhtc cfcbrdlbkjl6 cfvfubthjl bltfkc it vfnt,c thbc wyj-

,btht,fc7 tc e,tleht,bc6 nhfutlbbcufy ijhc v.jab flfvbfyt,bc

sdbct,ff cfthsjl6 hflufyfw uvbhb vfs fhct,j,fc fvrj,c6 fkfvfpt,c8

bct rb fhfdby bwbc vfhflbekb ufycfwltkbc obyfit lfhxtybk

gbhjdyt,fc hfyfbhfl erfyrfkt,c cekb vfiby7 f,f6 lfdfrdbhlts6

hbcsdbc uftxmfvt,f ,t,th vt,jhytc r7 ufvcf[ehlbfc vbcjecnb9= tve[dfhvf

ufyf xbyt,ekfl fh eo.bc hjv tyuehpt uflfcdkf .jdkfl

ite’kt,tkbf6 ,jhybc udfhkb uflfo.dtnbkbf lf vfbyw itt[vbfyt-

,f7 tc ibyfufyb vjs[jdybkt,ff6 hfsf cnbmbfcsfy vbcb ithrbyt,f lfbyf[jy6

fqbmdfy6 eupjerdkjl fh ufmfho.kltc vfhflbcj,bc obyfit

sfdlflt,f tct7 2vt bv udfhbc dfh6 hjvtkvfw erfy lf[tdf fh

bwbcj3 gfce[j,c dbyfj,bc lfpecnt,bcfsdbc xf’bt,ek vt,jhytc

sfhfib lf ofhbnfwt,f rbltw vlbyfhbcufy7 vfuhfv c[dff fm vsfdfhb5

bub fv cfmwbtkbs ufrfohfdc sfyfvtvfvektsf vt[cbtht,f erdlfdt,bcfsdbc

[dfywfkib7

j6 ]j]j[tsbf flfvbfybc afmnehf7 hjwf ityb uvbhj,bc yfnfvfkb

cfpjufljt,bc sdfksf[tldbc cbvfqktptf fnfwt,ekb6 bjklt-

,f cbrdlbkb7 fv ghj,ktvfc vt ]th rbltd nhbflbc gbhdtkb obuyblfy

derbhrbnt,6 lf vjvbntdjy rkthrsf7

kfbythc e,bktsjl lfvupfdht,ek pfyu ujujyfc jhfcb vjmfkfmtlfy

thsflthsb6 vfbywlfvfbyw mfhsdtkb6 ghjatcjhb bjct,

;jhlfybf lfesvj,c ecfahs[jt,bc ifycbcvfudfh ;bktnc lf fvbs

erdlfdt,fib itwehlt,f sfdbcdt yt,bs6 vfuhfv wjnfv bwbc6 fv

ghjatcjhc hfyfbhb w[jdht,bs ecekluvekbf cbzf,erbc ;fvc6

cbzfhvfutib7

fctdt ,th stdljhtc vjvtynb uffuvbht,c6 sevwf rb vstkb cfoeshj

itcf’kjf sfdxfmbylhekc tdkjc7

[jkj uvbhb [fh vfiby6 hjltcfw vstkb ituyt,ekb fhct,j,f

ovbylf ubjhubdbs rtsbk cfmvtsfsdbc vidbklbdbs vjpblek[fh7 fm

426

More magazines by this user
Similar magazines