Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

ofvbthb fvfqkt,f cf.jdtksfj,bc ghbywbgc tmdtvlt,fht,f lf fvltyfl6

kjubrehb lfcrdyf t’ktdf ajht vjcekbidbkbc obyffqvltuj-

,fc afibpvsfy6 hjltcfw bnfkbtkb sfyfvt,h’jkbc yfwdkfl

off,b]t,c vnhbcrty6 hjltcfw vjcfkjlytkb rfnfcnhjaf bctlfw

yfdfhfeltdbf lf vjdktyt,c6 obylf[tlekj,bs fcoht,c7

uvbhb [fk[bc vj,jit,ekb cekbc lfcfgeht,kflff vj[vj,bkb

bylbdbleevbcf lf vfcbc mdtitwytekb sfy[vj,bs7 uvbhb vbcb

vje[tifdb c[tekbc kjrjvjnbdbf6 lf fvltyfl _ vbpfycohfaekb7

[jkj [fk[bc pehuc erfy xfltybkb sfdlflt,f jhvfufl lf vtnobkfl

ofhvjfxtyc gbhjdyt,bc cekbth cbvfqktc6 seylfw fctsb gbhjdyt,f

cfpjufljt,bc sdfkib vjqfkfntl lfhxtc7 dby eahj vtnbf

vfcbcfsdbc6 tnfkjyfl ithfw[ekb itvs[dtdbc hfbylb se eakbc

cfvrdblhj,kblfy uf,ho.byt,ekb vtj,f9=

bc vfbyw ,heyfdcj6 fbxtvt,c ,heyj lf erdlfdt,bc udbhudbybcfsdbc

rjwjyib itf,b]f6 vfuhfv mtlb hjv vjt[fhf6 hf6 dbsjv fh

bnhbfkt,lf ltlfvbof9 j,btmneh ztivfhbnt,fc dthfahbs lffve[hezt,lf

gfgbc vodfkt,kehb ufhtvjwdf6 vfuhfv ofh,ite[htkb

cbn.df hfvltybvt cfereybs lffxmfht,c stjkjubehb ujyt-

,fitpqelekb 2vtwybtht,bc3 ztivfhbnt,bc htkct,pt uflf.dfyfc6

sevwf fv cb,h’ytc xdtyb ofhvfhsb obyfght,b ijhtek fsfcoktekt,blfy

bwyj,ty8 vfs vtnb cbpecnbs vjt[ctyt,fs ,eyt,bc vjdktyt,pt6

rjcvjcpt7 fvfc vjovj,c hbw[db !#-bc cfblevkjt,f6 vsdfhbc

lf vpbc rfktylht,b6 nhjfybc rjltmcb6 2wjkrbyb3 _ htpjyfycekb

vj’hfj,bc vfnhbwf7

cbn.df ijhc ufudtmwf lf ev]j,tcbf xdtyc cfcfe,hj stvfc lfde,heylts7

aehwtkf’bctekb 2vfwb [dbnbfc3 uvbhb [fk[bc gbhvijf6 sevwf

itvjmvtlbc fqvfahtybc vjrjzkt,bc ufvj vfqfk htubcnhib

fqenfwt,tkb7 flhtek okt,ib dtpbfht,b vfc lf erdt cb.vfodbkbc

gthbjlib fvfdt lfcf[tkt,bc ubjhub ityutkbfctek abkvc dujyt,

jw]th vfbyw db[bkfd vij,kbehb cjakbc rbyjstfnhib6 vthvtw

_ hfvltyupbc ntkttrhfyblfy7 ,tlpt fv,j[t,ekb rfwbf vfwb [dbnbf6

hjvtkbw ghjdbywbek vjs[jdyt,c dthfahbs cwbklt,f7

bubdt bsmvbc ]fdf[bidbkbctek 2fhctyf vfhf,ltkpt36 hjvtk

vjyevtyneh nbkjcfw vhfdfkb kbnthfnehekb ’tukb ecoht,c

vtcndbhekblfy vj.jkt,ekb lhfvfnekbs lfvsfdht,ekb7 cfresfh

mtle[htkj,fc pdfhfrfl itobhekb [tkjdfyb vfhskfw xbyt-

,ekfl udbxdtyt,c thbc idbkbc nbgbeh cf[tc6 hjujhw fvfc cf,-

427

More magazines by this user
Similar magazines