Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

n.bc obseh zbfyzdtkt,pt tcfe,ht,jlf7

_ zbfyzdtkt,bs fdfqjh’byt, rjk[tsbc otkib ufnt[bk

cjakbc vtehytj,fc= _ evnrbwt,lf fupyt,ekb7

vfaf fkb’jybfc f,heyt,lf cfmvhjc fphjdyt,bc cbqhvt lf

cbhsekt7

_ fhfahbs d]j,bdfhs zbfyzdtkt,c6 _ bn.jlf j[dhbs ;byb6

_ fhw vfs frkbfs vjyt,b lf vemsf[jht,b7 bct rb6 wyj,bcfsdbc6

cfvb ]ehbc zbfyzdtkf w[jdhj,c evtntc j]f[ib7 tctybf ufvhfdkt-

,bc eyfhc vjrkt,ekb veit,b6 hjvkt,bw itcfiehb fhmbntmnehekb

ybzbtht,bs fityt,ty ubufyneh cfcf[ktt,c6 fuhjdt,ty cfrdt,c6

phlbfy ,fhn.t,c7 cektkt,b= vfs vjcltdc6 eahsj6 rdthw[vlt,tkb

ltltjakt,b7 lfcfchek6 zbfyzdtktsbc vidtyt,f _

vhudfk,jkjbfyb vltlht,b lf vf[dbk,jkjbfyb vfvht,b7 fvfs

veif zbfyzdtkt,b ufycfresht,ekb vpheydtkj,bs rdt,fdty7 hxtekb

o.dbkb vfkt ufecoht,c ghjgjhwbt,ib lfyfhxty .fhnf.ehnfc6

[jkj ,eyt,bc ufvjqdb’t,bcsfyfdt [lt,f lfe]tht,tkb hfv

_ eo.byfh zbfydtkfc ahst,b ufvjedf7 ufvj,pebklt,bfy vtht

ahsjcyt,b6 fthib ittho.vbfy thsvfytsc7 cfcbwjw[kj ’fkt,bcfufy

ufvjwkbkb vfvfkb cekc ufyentdt,c6 [jkj sfakj,bc oesblfy

xfvjyfhw[t,ek ltlfkc veit,b ahst,c uflfeqhqybfy6

uffxdtekt,hbdt,ty7

vfaf fkb’jybfc fjwt,lf zbfyzdtkt,bcf lf flfvbfyt,bc w[jdht,bc

vcufdct,f7 bmfw lf fmfw cfpjufljt,f fvpflt,lf obyfv’qjkc6

,tkflc6 vfuhfv vtht ]dfhpt fwdfvlf vtcbfc jhbdt7 vjrktl6

dbqfwbc ufobhdbs uh’tklt,jlf cbwjw[kt6 jqjylfw fv

vc[dthgkc bylbdblbwf lf [fk[bw sfyf,fhb tmcnfpbs ufbqt,lf7

;byb fysfhb cfwjktc vjes[hj,lf vtyltkbc6* ctnjybc6 vjhufybc6

cfrdbhdtk fqvjxtyt,pt7 tcfe,ht,jlf dbkthbc67 kerfcbc6

ikfbgbc6 hepcrbc * cnfnbt,cf lf vjyjuhfabt,pt7 efv,j,lf

cbahbafyf ahsbfyt,bc cfhut,kbfyj,fpt6 se ,fkf[bc hfvltyb

stckb vbvj mjylfs6 hfvlty vfdyt vothc fyflueht,lyty lf kfgfhfrbcfc

vthvbcpt cfyeutijc fhfahbclblt,bs ufvjbvtnt,lf7

,tdh]th uflf,heyt,ekf mfkoekbc sfdmdti whtvkbs lfcdtkt-

,ekb ,fkbib7 fhfse vfaf6 vstkb cjatkb w[flkbd [tlfdlf ;bybc

uflfc[dfatht,fc6 hfcfw evtntcobkfl obuyt,c f,hfkt,lyty

42

More magazines by this user
Similar magazines