Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

nc lf vtnb lfvf]tht,kj,bc vbcfybzt,kfl uffhtfkeht,c6 uffyfvldbkt,c6

hjltcfw vtcfvt rfhib sdbsjy vjudtdkbyt,f vjdktyfsf

tgbwtynhib mjhf vf[dibcrty obsehb ]jrbfc [dfy]t,bs lf’hekb7

hjvtk fhmbdib dt’t,js f[kf fhpf.fy pdfv,fbfc lf sfhfi tve[dfhbc

htfkehj,bc lfvflfcneht,tkb xfyfotht,b6 vfsb vtnhbrt,b6

fhflf6 vothfkc cehc ljrevtynehj,f vbfybzjc sfdbc uvbht,c7

fvbc ufvj vbcsdbc fhfdbc erb;bybf5 hjujh6 ity yfql flfvbfyt,pt

oth6 sfyfvtlhjdt flfvbfyt,pt lf cfl fhbc fm ufvjyfujybc6

nbgbehbc fewbkt,kj,fj7

2lfsf sesfi[bfc3 itvjmvtlb rb iehbfyb vbsmvf-vjsmvbc rdfklfrdfk

sfduflfrkekb bodtdc ofhcekblfy uvbhbc lfvfgeht,tk

ghjnjnbgt,c6 itkbt,b fhbfy tctyb6 abysehbt,b se c[dfyb8 .dtkfathc

qjyj,ty6 hfsf cfntktdbpbj uflfwtvfib afhsj cfpjufljt,fc

ofhvjelubyjy sesfi[bfc sfyfvtlhjdt v[wjdfyb [fk[b7 xtvsdbc

ybifylj,kbdb eahj bc uf[kfds6 hjv cfvtuhtkjc pqdbcgbhf

pjkib ajsblfy vj.jkt,ekb rtkfcehfvlt fhfse ahbfkj

rkltc6 ujhfrcfw dthcfl b[bkfds6 cfblfyfw rfwc ,j,jmfh pqdfib

uflfidt,f lf cfresfhb cbwjw[kbc fv upbs [tk.jaf itt’kjc7

hf [lt,f9= ,fnjyvf zf,ef fvbht]b,vf yfrkt,fl eo.bc lfcfdkts

cfmfhsdtkjc htkbtab se cfvjmvtlj cbdhwbc vjynf;bc fv,fdbf9=

vfuhfv ufyf fvbcsfyf vtsjlt,c c[dt,b fh vbvfhsfdty9= dby itbmvybc

bjryfgfnjafc6 vfrjyljc6 cfnfy]jc9= fy lfvfhoveyt,c dbyvt6

hjv sesfi[bfc ghjnjnbgb seylfw s[esvtnb-jwb ghjwtynbs

ittcf,fvt,f kbnthfnehek uvbhc9 fvbcsfyf phf[df byafynbkehbf7

bubdt [lt,f xtvsfyfw7

hjrb jlbitkbfc vrdt,fdb ,fnfhtf yf[ctyt,b itafhlt,bsqf

se ittcf,fvlt,f vothkbctekc6 vfuhfv hflufyfw ghjnfujybcnb

at[bs vjcbfhekt htfkj,ff6 .dtkfcfsdbc sdfkobyvlt,fht6 [tkvjwfhek

rkthrt,c bub uvbhbc vfcfkfl fh tvtnt,fs7

ity uffblffkt kfvbc fmf-bm ofyfajhs[bkt,b gbhjdyt,fj7 hf

uflfub[flf bctsb6 hbsb vjbc.blf ityb cekbj7

t 6 xtvj ,tlifdyj6 uekib ,jqvfc fh xfdb[dtd6 dbyfblfy eafkvf

uffysfdbctakf bub mdtyf ,bobtht,fsfufy lf utn.dbs ajhvekfcfsbs6

hjvtkbw smdtyb ufvjqdb’t,bc lbkfc eylf fvjdewbcrhjdyj

vpbc it[tldfvlt5

fhf wbkb cofvjs-vtsmb6 dbyfblfy fvbcsfyf [fk[c eafkb ]j]j-

[tsbc vleqfht,fib vjbcdhbc [jkvt vtw[ht vwyt,bc itcfn.dbcfl6

lf fhwf iehb ubqflhfdlts uek-udfvc6 hjvtkbw ,jhjnt,fb

429

More magazines by this user
Similar magazines