Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

hfc uffo.j,6 eylf vjbsvbyj lfvfvwbht,tkb [tkbcufodltyfyb

_ rbltw j]f[b fhxbyj6 vj[ew ltlfcfw vbfojlj kervf-gehb6

yfstcfdc6 cbc[k-[jhwc fh vjfrklt6 vtuj,ht,cfw epbfhj cekbc

yfobkb6 cfresfhb itvjmvtlt,f lqtybflfu cfjvfh ktkjcfdbs vjvfhsj6

fh .jabkf vskfl bjkb cfmvt6 lf f f6 hjwf 2cbwjw[ktvbc]bkt,bc3

gbhdtkb obuyb cf,jkjjl ufchekt,ekf6 wyj,btht-

,bc ihtt,blfy lfue,t,ek pqdfcfdbs fvjbphlt,f 2xjhyfbf gfynthfc3

,j,jmfhb w[jdht,f7

dtcnevht,b rf,bytnib7

fthjdfyb athbt,b vjudfhsvtdty .fdfc6 nr,bktekc7 dbcfe,ht,s

cfmdtkvjmvtlj cfmvtt,pt6 vjvfdfk utuvt,pt6 hfc dfgbht,6 cfbsrty

vbvbotdc uekb7 fh lfdevfkfd sfylf.jkbk cble[zbhtt,c6

sfyfw eiehdtkfl ufdev[tk5

_ itcf’kjf ityb ufhlf[lbkb ereqvfhsb cfoeshjc mfqfklpt

uflvjnfyf dwflj-vtsmb7 fmdt s[pekt,bc xtvtekb dfhbfyncfw

itdsfdfpt,6 se hfyfbhfl ofhvjvbcf[fdc hjvfybc fhtfkb7

_ ye dbxmfht,sj6 _ vtn.dbc6 _ vfcfkf ity xtvufy fh vjufrklt,fj6

_ ufbqbvt,c6 pfhbs vlbdfyc e[vj,c6 aehwkt,bc udfhbfy

itrdhfc vjfnfybyt,c6 hjvkbc ofrbs[dbcsfyfdt vbd[dlt,b _ vfhskfw

bidbfsb ybzbtht,bs w[t,ekb rfwb ufvjeupfdybf ptwbthc8

vtnb ,tktnhbcnekb ufvjwlbkt,f lf vbcb vjyfs[hj,bcfufy

xbyt,ekb yjdtkt,b fbrby’t,f7 ifmhj zbsfyfdf fhfxdtekt,hbdb vjcfe,ht

ufvjlut,f7 hjujhw fhbcnjntkt bn.dbc6 vjmvtlt,bc iefuekib

itufult,c ewt, jvthjcbct,ehfl7 epecntcb inhb[t,bs6

bevjhbc bidbfsb uh’yj,bs6 [tldbc jhbubyfkehb res[bs uflvjcwtvc

udtvekb vtj,bc tgbpjlt,c7 tc fhbc ecfvfhskj,bc obyffqvltu

fv[tlht,ekb rfwbc fqcfht,f fv cbn.dbc gbhflgbhb vybidytkj,bs7

vbc vbth vjojlt,ek wbyw[fk cbe;tnt,c evybidytkj

cnbkbcnehb wdkbkt,t,bs itdbnfy obuyib6 dbyfblfy ptlvtnb xfhtdf

lffhqdtdc s[hj,bc ,eyt,hbj,fc6 rjkjhbnc6 itwljvt,bw

vjvhfdklt,f7 vjzhbkfl hjv dsmdfs6 bct fvfajhbfmt,c ofrbs[ekb6

fhw rb itd.j.vfylt,b8 hrbybc mfkfvyt,c xfdbwdfv6 otkpt mfvfhc

itvjdbzth6 fh itdeibylt,b pfvshbc cec[c6 cfvcf[ehib uflfd,fhult,b6

bfnfrpt lfdbut, js[flufrtwbk ifkbsfc6 sfdmdti obuyt,c dbcfcsevkt,

lf hjvfyc vstkb tythubbs dtrdtst,b7

xtvb sfdlfgbhdtkb vbpfyb yfofhvjt,bc fhmbntmnjybrehfl itdrhff7

hfsf okt,bc vfy’bkpt lfuhjdbkb lbl’fkb vfcfkf 2xjhyfbf

gfynthfpt36 jhufyekfl itdf]thj wjldf-vflkc ijhbc vjmwtekb

jlbitkbfc obyffqvltuj,hbd [fcbfssfy7

432

More magazines by this user
Similar magazines