Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

_ lblt,ekb yfveitdfhbf6 vfuhfv fkfu-fkfu xmfhj,6 pthtktl

uflfeh,ty vjdktyt,cj7

vfc v[tldtkj,fib fmdc ufhtuyekb fmctcefht,b5 gjhnhtnb6

gfyjhfvf6 gtbpf;b6 acbmjkjubehb obfqcdkt,b6 ]thfw ufikfc lf

xfvjmfylfrt,fc hjv vjbs[jdc7

fvbc sfj,fpt vtqbvt,f6 dbyfblfy vt [jv xbyt,ekfl deo.b _ xtvb

gbhdtkb vtwflbytj,f yfofhvjt,bc its[pdbc upfpt lbf[fw ptlfgbhekbf7

bub ,tdhfl fh fqtvfnt,f rbyjcwtyfhc6 cflfw ibyfufyb

’dht,b rdkfdfw vhfdfk]th vjcf[dtzbf6 esdfkfd]th itcfvjcbf [jhwbs

ibidtkb ’dkt,b se ufy’fhwekb njnt,b [fc[fcf ajskt,bcfufy7

nhbflf 2cbwjw[ktvbc]bkt,bc3 gbhdtkb obuybc vfcfkbcufy

vfhskfw thsbfsfl ufyc[dfdlt,f jlbitkbfc jlf7

cfmvt bc fhbc6 hjv bhjlb cfhsfybf6 hjvtkbw ;byb fysfhbc

ghjnjnbgbf6 fh v,jzfdlf cf[tsityt,bc sdfkcfphbcbs6 afynfpbbc

chekb ufcfmfyb vmjylf8 itpqelekb db.fdb stvt,bc6 cehfst,bc fhxtdbcfc7

vbcb [fnb yt,bcvbthb ve[nbc fv,fdc fbndbhsfdlf lfvf]tht,kj,bc

cfpqdht,ib fhct,ekc7

fm rb kfvbc yfnehfkbcneh cbyfvldbktc dtzblt,b7 htfkehb

gbhjdyt,bc w[jdht,f6 vbcb ufhtvjvwdtkb cfv.fhj6 vfath[t,c ufvjvujyt,kbc

vfynbbs cbfhekbcfc7 ,tdhb it[kf-itvj[kbc itvltu

sfylfsfy xfvjdbijht, 2yfvldbkb fv,bc3 ahbfl vjvfrdlbyt,tkb vtsjlbc

cf[ctyt,tkc lf hjvfyb ytk-ytkf uflfdf w[flbcf lf bhtfkehbc

itpfdt,bc afpfib7 vfc ybflfub v.fhb fmdc7 .jdtkb ufhlf[lbkb

sfduflfcfdfkb tzdvbenfytkb uf[kfds6 dbyfblfy 2xjhyfbf gfynthfc3

fv[fyfut,sfy6 vtuj,ht,sfy cfe,fhib rbltd vhfdfkpt vhfdfkb

ltnfkb fvjnbdnbdlt,f6 hjvtkbw vs[hj,tkc fy ufvjdbo.t-

,bf6 fy rbltd ufyut, ofe.het,bf7

vjrktl6 cbystpehb sfyfvihjvkj,bc gbhvij _ hjrb jlbitkbf6

thsj, fhfjhlbyfkehb gbhjdyt,ff5 sjs[vtnb otkboflb ufvjedkbf

,eht,cf lf rfhwtht,ib6 peht,cf lf lfrtnbkt,ib8 sjs-

[vtnb otkboflb t,h’dbc xhlbkjtsbc .byektsc se cfv[htsbc

elf,yjtsc6 pjuflfl _ wb[bc ]eyukeh rfyjyt,c6 bct hjv6 vbcb

cekb ewjldtkbf6 .jdtk itvs[dtdbcfsdbc vfc fh xfeltybf bvbcsfyf

rhbvbyfkb6 sfdbceakt,f sjs[vtnb otkboflbs of udfhjy7 cojhtl

fm blevfkt,c 2xjhyfbf gfynthfc3 lf rjveybcnehb ht;bvbc

vfvfcbc[kehb itesfdct,kj,bc lbktvf7

434

More magazines by this user
Similar magazines