Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

vjwekj,bs thsbjhfl fqtvfnt,f gbhdtkc7 sfyfw6 nhbflbbc fhcblfy

ufvjvlbyfht6 vsfdfh uvbhfl vjudtdkbyf fhf ;byb fysfhbc

vtjht vtvrdblht6 fhfvtl chekbfl ewyj,b gbhjdyt,f _ hjrb

jlbitkbf7 hfv ufyfgbhj,f fctsb vtnfvjhajpf9

_ .dtkfathc uvbhbc [fcbfsb ufycfpqdhfdc7 2cbwjw[ktvc]bkt,bc3

gbhdtkb obuybc gthcjyf;t,b .jdtkv[hbd nhfdvbht,ekb

[fk[bf7 itfvxytdlb6 hjrb yfofhvjt,bc vboehekc bo.t,c abmhc6

ufyc]fc6 [jkj ,jylj fkb’jybf hjvfyib itvj,b]t,bcsfyfdt ujyt,f

it’hekbf7 fk,fs6 2cbhsekt3 lf 2cbcflfdt3 fmtlfy vjlbc7 tc

vtsjlb xtvb vjujybkb fh fhbc7 ajkrythvf bvbs lfcf]f 2[vfehb

lf v’dbydfht,bc3 ths-thsb gthcjyf;b ]tbcjyb6 hjv vfc ofhcekbc

fqlutybc eyfhb offhsdf6 hflufy w[jdht,bc vfy’bkpt fhfclhjc

cnrbdt,bf cekbthfl6 ybflfu ghfmnbrjcb b.j6 lf fmtlfy ufvjvlbyfht6

flfvbfyehj,bc qdsbehb vflkbw vbclqtvib fh it[t,bf7

hjrb jlbitkbf6 vfhsfkbf6 w[jdht,bc gbhdtk vjyfrdtsib mtle[htkbf6

’tkmdff6 fsfcb e,tleht,bc qbhctekfl fvnfyb6 vfuhfv

]th vbcb cekb fh fshjkt,ekf ibyfufyb ’dht,bs7 tc rb6 ,jkjc

lf ,jkjc ufwfvndtht,ekb cb.dfhekbc vtj[t,bs [th[lt,f7 ,jif

ujujyff vbcb vb’byt,ekb qdsbehb ,eyt,bc ufvjqdb’t,bc bvgekcb7

hjrb jlbitkbfib cojhtl ebq,kj vb]yehj,bc yf.jabf ufydkbkb

cfoeshjc fyfkbpbc vj’fkt,f7 vbcb elhtrb c[tekb sfylfsfy

b’ktdf cb.dfhekbs6 bndbhst,f thjdyekb sdbsituyt,bs6 cb.dfhekbc

itvotj,bs itfmwtdc bub pehuc rfrecbc [fk[c lf vthf, rjcnfdfc

udthlbs lflut,f qfkb’ufcsfy cfzbhjt,bc ;fvc7

hjrb jlbitkbf ewyj,b fh fhbc 2cbwjw[ktvbc]bkt,bc3

gbhdtkb obuybcfsdbc6 jqjyl smdty yfofhvjt,bc v[jkjl yf[tdfhb

ofubrbs[fds8 lfchekt,ek hjvfyib6 hjvtkbw cflfw fhbc lqbc

yfstkc b[bkfdc6 vfc ufhrdtekb aeymwbf trbcht,f7 fvfcsfy6 nhbflbc

vtjht obuyib hjrb jlbitkbfc fvjnbdnbdt,fc c[df j,btmnehb

htfkj,fw ufycfpqdhfdc7 vjut[ctyt,fs6 2cbwjw[ktvbc]bkt,bc3

gbhdtkb obuybc ofhvvfhsdtkb ’fkff ;byb fysfhbc evwhjcb

df;bidbkb _ ,jylj fkb’jybf6 qvthsfl ufvjphlbkb .vfodbkb6

jveyrekecb6 cby]fhfib ufvjxtrbkb gbhvij lf fvltyfl6 w[jdht-

,bcfsdbc evobafhb6 evotj7

2hjrbc3 vjmvtlt,bc lhj mhjyjkjubehfl tvs[dtdf e’hfj-

,bc gthbjlc6 2,bh;fdbrj,fc36 2kjsjvfybfc36 2rfyjybthb mehlbc3

acbmjkjubfc6 dbyfblfy fctsb fnvjcathj yfcfphljt,bf egthcgtmnbdj,blfy6

bltfkbc emjykj,bcufy6 lff[kjt,bs bubdt cbnefwbbc-

440

More magazines by this user
Similar magazines