Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

ufy6 hjujhw tvbyuetbc tgjmfc vczdfkfdc 2lfqegekb sfj,bc3

cf[tklt,bs7 vt vzbhlt,jlf yfofhvjt,bc bctsb vfvj’hfdt,tkb ’fkf6

hjvtkbw vstk itvflutykj,fc ufb.jkbt,lf lf dabmhj,6 fhxtdfyib

fh itvwlfhdfh7

hjrb jlbitkbf hsekb ,bjuhfabbc gbhjdyt,ff6 bidbfsb

vs[hj,tkb fvfdlhjekfl6 lf fv vjvtynt,vfw ufvbbjkf e’hfj-

,bc okt,bc ybifylj,kbdb ntyltywbt,b lf vblhtrbkt,fyb flubkblfy

lfvt’hf7

itvflutykj,bc vupfdht,b zhtkbf6 ,fphbc ub;t,blfy _ [jsj6

]j]j6 cgbhlj6 cbhvflfy lfo.t,ekb6 abkjcjajcb vfvfhlfidbkbs

lfvsfdht,ekb7 xtvsdbc evsfdhtcb b.j vtgjdyf s[pekt,bc

[th[tvfkb lf hjrb jlbitkbfc fhtyfpt ufvjxtyfcfw tc bvgekcb

fcfphljt,c7

_ cfbynthtcjf6 yfofhvjt,ib vsfdfh uvbh mfkc bkjyf mdbf6

[jkj vbcflvb vb’qdybk sfdc 2bkbjyf36 rjhtmnehff9

_ 2bkbjyf3 fm rjhtmnehf yfvldbkfl fh fhbc7 bkjyf xtvsdbc

hbubsb cf[tkb hjlbf7 vfy eylf ufvjbodbjc bkbjybc6 nhjfc

fcjwbfwbf7 vfhsfkbf6 ,jif ujujyfc fhfathb cw[bf tmnjhbc

vhtdkbcf6 vfuhfv bkjyf bkbjybdbs lfyuhtekbf cb.dfhekbcufy6

sfyfw bct hjv6 fv ufwfvndtht,fib vsfdfh uvbhc ,hfkb fhfyfbhb

vbe’qdbc7

_ yfofhvjt,bc vfy’bkpt smdty e[dfl b.tyt,s bcnjhbek vfcfkfc

ovbylf ubjhubpt6 wjnytpt6 sfdflb zbkf’bc uf.blek !@

vqdltkpt7 pjyt,bcf lf wb[tt,bc fv,t,b ghjnjnbgbc vjojlt,ekb

hjv .jabkf6 itcfdfk othbkib ubothbfs7 fmdt sfvfvfl itvju.fds

htfkehb gbhjdyt,t,b5 vthf, vfvfhlfidbkb6 dkflbvth xe,byb’t6

ubdb fkfpybcgbhtkb6 tgbcrjgjcb bjfyt-bjyf ˜vehsfp xf[fdf—6 ubjhub

vfpbfidbkb777 sfdbfysb abkjcjabbs7 hfnjv6 hf vbpybs6 cfl

hxt,f vothkbcsdbc flubkb9

_ bcnjhbek vfcfkfc lbf[fw vbdvfhst 2hjrib36 vfuhfv .jdtksdbc_

fdnjhbctekb bynthghtnfwbt,bs7 cbw[flbcfsdbc kfv-

,thnb mhjybrbc ljytpt udfodlbc sfdflb zbkf’bc vbth .ehcfkt,bcsdbc

!@ vqdlkbc vb.bldbc fv,fdc7 vt rb fv bidbfsb afmnbc ufcfiktkfl

vstkb cfuf itds[pt gfgfyo.dbkbc cbylhjvpt7 fctsb flubkb

vfhskfw fhct,j,c [j,bc hfbjyib6 hjvtkbw 2xf’bhekb

vqdlkbc3 cf[tkbs bsfhuvyt,f7 jlf6 cfhrfcnekb bevjhbsf lf

nhfutlbbs lfd[fnt uflfudfht,ekb xdtyb obyfght,b _ ufv.bldtkt,bwf

lf uf.blekt,bw8 vfyrbthbf jhbdt7

441

More magazines by this user
Similar magazines