Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

,ty6 vfuhfv bcbw htfkj,ff6 hjv bcnjhbekb ufvjwlbkt,bs lblb flfvbfyt,b

fknthyfnbekb dbsfht,bc gbhj,t,ib jh ,jhjnt,fc ijhbc

evwbhtcc bhxtdty7

vothfkb dfklt,ekbf dekufhek-ptlfgbhekb fvfqkt,ekbc rfntujhbfvlt

fbnfwjc6 uyt,fds j,btmnehb cbyfvldbkt vobhb b.jc cffvbcjl7

vjrktl6 ,fnjyj6 df[nfyu6 xdtyb cferybc cfchekbc cfmfhsdtkjc yfvldbkfl

fh vjtgjdt,f eahj lblb gbhjdyt,fyb6 hjujhbw pdbfl ufvcf[ehlbf

lf tlefhl itdfhlyf’tf7

_ ptvjs qfkb’uf f[ctyts7 smdty hjvfyib vstkb cbuh’t-cbufybs

fhbc ofhvjxtybkb mfhsek-fa[fpehb nhflbwbt,b6 ’e’evntj,bc vflkb6

’vflyfabwj,f7 lfedbo.fhb cf[tf hjrb jlbitkbfc vjhle _ dthf

vfhifybf7 hfnjv itvjufmds hjvfyib fct e[dfl fa[fpehb stvfnbrf9

_ ]th thsb6 ofhvjij,bs fa[fptsblfy dfh6 cf,tlbfyjlfy6 jnj,fbflfy7

vtht lf6 hf afcb tmyt,jlf mfhsdtkb rfwbc6 rjk[bc cfoeshjc fa-

[fpbc w[jdht,bc ufesdfkbcobyt,kfl9 dthf vfhifybfc cf[t rht,cbsbf6

yfvldbkb ltlbc cf[t7 vjhle vfhifybfc udfhbs bvbnjvfw ofhvjdfxbyt6

hjv lqtc bv ,tlrhek fa[fpt,cfw ertstcb gbhjdyt,f fhf .dfs6 dbytv

kjhbr vfhifybff7 xtvb cbn.dt,bc cbcojhtc vjvfdfkb lfflfcneht,c7 fa-

[fpb lf rjk[b6 fa[fpb lf vtuhtkb6 fa[fpb lf mfhsdtkb6 thsb [bc jhb

njnbf6 hjvkt,bw cfthsj vbobs cfphljj,lyty6 cfthsj vpbs cekluvekj,lyty

lf cfresfhb sfdbcfufy ufmwtdf ]thts dthfdbc vje[th[t,bf

wbcmdtitsib6 xdty hjv itd’kjs7

c[dfsf ijhbc6 se itubybiyfds6 ,fnjyb rjycnfynbyt ufvcf[ehlbfc

2vsdfhbc vjnfwt,fib3 fa[fpt,b ufvelvt,bs cfmfhsdtkjcrty bkndbfy7

.jdtksdbc fmts uflvjkf[fdty tyuehc6 cekvelfv jlbiib nhbfkt,ty8

vbcjecnb sfhfi tve[dfhb6 bc rfwbf6 hjvkbc udfhvf lf ]bi-]bkfuvf erfy

lf[tdf fh bwbc cfmfhsdtkjcrty cohfadfib6 vfuhfv bvgthbf cfereybc vfy-

’bkpt bvltyfl itwdkbc fa[fpb thbc acbmbrfc6 hjv fcjs[vjwb uhflecbs

itfwb,hent,c vfs jhbtynfwbfc lf cfereybc lfvltuc fa[fpt,b sfduflfrkekyb

hjv t,h’dbfy tyuehbc ufdtit,ek nfkqt,c mfhsekb

wyj,btht,bcfrty ufvjcfqotdfl6 fcoktekbc vboehekc qfkb’ufcsfy xfcfaht,ekfy

jltcqfw ’e’evntt,bc itcfvechfl6 bvfdt yfstk-vbhjybc

itcfjrt,kfl6 hjvkt,bw bfhfqbs [tkib b,h’dbfy cfvij,kjc nthbnjhbekb

vskbfyj,bc lfcfwfdfl7

nhbflbc vtjht obuyb fvbs lfcheklt,f6 hfsf eahj lf’fuhekb

lf itvpfhfdb cbyfvldbkt vtcfvbcsdbc itvjudtyf[f37

444

2lbkbc ufptsb36

^ vfbcb6 !((* o7

More magazines by this user
Similar magazines