Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

LFRFHUEKB

UVBHBC ’BT,FIB

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

wyj,bkb mfhsdtkb gjtnb df[nfyu [fhxbkfdf uehb jnj,fbfc

itvjmvtlt,bc xbyt,ekb vtzfiybrtf7 js[vjwlffsbfy okt,ib cojhtl

vfy ehtlfmnjhf vothkbc hjvfy-nhbflf 2cbwjw[ktvbc]bkt,bc3

gbhdtk obuyc7

hfvltybvt sdbc obyfs 2lbkbc ufptsvf3 ufvjfmdt.yf vbcb dhwtkb

bynthdbe uehb jnj,fbfcsfy f[fkb hjvfybc ufvjcdkfcsfy lfrfdibht,bs7

fv]thfl usfdfpj,s df[nfyu [fhxbkfdfc vjhbu ge,kbrfwbfc

hjvfypt 2hjrb36 hjvtkbw thsudfhb upfvrdktdb bmyt,f afhsj

vrbs[dtkbcsdbc uehb jnj,fbfc itvjmvtlt,bc sfdbct,eht,fsf ufcffpht,kfl7

_ uvbhb lfdrfhut6 uvbhb lfdrfhut6 _ fv cbn.dt,bs itikbkbdbs

lfh,bc m7 peulblbc cfcnevhj 2jlbibc3 lthtafyib uehb

jnj,fbfc f[fkb hjvfybc ~2hjrbc3`6 ths-thsb gthcjyf;b rdtrdt fysfhbf

lf vbcb sfyfvtw[tlht se cfcnevhjc gthcjyfkb lfatst-

,ekb t’t,ty lfafynek aehwkt,c vfublbc6 cfojkbc mdti6 cfyfudt

.escf se c[dfufy8 .dtkfc ujybf cfe,fhb t[t,f yfofhvjt,c6 hjwf

gfcf;b htfkehbf _ lfrfhuekbf hjvfybc uvbhb7 lbf[6 uehb

jnj,fbfc nhbflf 2cbwjw[ktvbc]bkt,bc3 gbhdtkb-vtjht obuyt,b

cf,zjtsbc cbdhwtib lfrfhuekb uvbht,bc ’bt,fc t’qdyt,f

fhct,bsfl6 vfuhfv vjlbs6 ]th sfdfl s[pekt,bc fhcib ufdthrdts

hfvltyflvt7

hjrb jlbitkbf6 thsb uekvfhsfkb .vfodbkrfwbf6 hjvtkbw

sfdc vjfhblt,c cf,zjsf fhvbbc hbut,ib cfvcf[ehc lf cfvb okbc

vbvfkdbc itvltu cfresfh j]f[ib fn.dtdt,ty7hjrb jlbitkbf atyjvtyehb

vt[cbtht,bc gbhjdyt,ff6 hjvtkcfw 2dta[bcn.fjcfyb3 hfvltybvt

tyfpt ptgbhfl ecofdkbf6 vfuhfv eahj vsfdfhb ’frf ,f,efcfufy

,j’t,ekb vbcb w[jdht,bctekb rhtljf5 thsc tv[hj,b9 fsc

bvleht,6 vfuhfv serb bc thsb qbhcbf sfyflujvbcf6 fh eylf vjthblj

uyt,fdc fsfcbc ufyfo.tyt,fcj7 fv itujyt,fc hjrb jlbitkbf

,jkjvlt thsuekj,c6 sevwf w[jdht,f vfc bcts ufycfwltkc ufyevpflt,c6

,jkjc lf ,jkjc dfklt,ekbf cojhb gfce[b ufcwtc

rjyrhtnekfl ofvjzhbk lbktvfc _ 2 j3 se 2fhf36 fye vb .fdc

445

More magazines by this user
Similar magazines