Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

oesbcjakbc lbyt,fc6 b.jc xdtekt,hbdb vjrdlfdb6 bfhct,jc lfyfhxtybdbs

rezbcfsdbc se oby fqelutc ,jhjnt,fc lf cbwjw[kbc

afcflfw hjv lfe]ltc6 mtlb fh vje[fhjc rfwj,hbj,bc lfe’byt-

,tk vnthc _ vfwbkc6 ,tkpt,tkc6 ehx[ekc afhsj ufut,bs5

446

CJYTNB HJRBC

2rklbc odthpt dlutdfh6 lfvt[bkb6 dtt,f hjrb7

lfrjh’t,ekb6 eajskt,j6 ,jh]fkt,c dvo.tvcfd7

mfh,jhbf.t,c bfydfhib njnt,bs duvfyfd7

lfdnjdt n.t lf tkztmbcrty ofvjd[hbjrlb7

ereyts qfvbs udtktifgbc bo.t,f pkfpydf7

itvjvt[dtdf7 uflfv,hz.fkfdc6 ,j’fkbs dvczdfkfd7

hjujhw byfst,c _ .dfd-.jhyt,bs yf,lt,c vjdbmcjd7

fovtwhtvkt,f _ vnthc .dtkf upf uflfdevecht7

sfrfhf lqtib sfdbc jakb xfvclbc nthafvlb7

dyfnhekj, o.fhjc6 fqfh vcnevhj,c pqdfehb vupfdhb7

vbdkekfd sdfkt,c _ ofvjpdbhsltc bmyt, cbpvfhb7

vfuhfv ’bkbc wf dfhrdkfdt,bc mfwdbs fdcbkf6

ufvf;hbfkt,c5 ]th fhdby xfyc sdfkcfobthpt7

itqfvt,fvlt vfvekc mtlb hjv vjeuhb[jc37

,orfhtlekb sfhuvfyb cjytnbcf 2hjrb3 cekbthb rjvgfcbf

jlbitkbfc ufjht,ekb ,eyt,bc uhflfwbbc upfpt cb,ytkblfy

cbyfskbcrty6 rjcvjgjkbnj,blfy gfnhjabkj,bcfrty7

hjvfyb 2hjrbc3 mfhuf fh wyj,c fhmbntmnjybrbc rkfcbreh

ufut,fc ajhvekbs5 tmcgjpbwbf6 rdfy’b6 rekvbyfwbf6 rdfy’bc uf[cyf

lf fct itvltu7 thsb cbn.dbs6 fm vjmvtlt,f nhflbwbekb vbpfylfcf[ekj,bs

hjlb dbsfhlt,f6 fhfvtl ujybdhekflff uffpht,ekb

t7o7 2ohbekb ghbywbgb3 lf s[hj,fw sjs[vtnb okbs yfgfnbvhfkbc

ufvjsfdbceakt,blfy bo.t,f7

uehb jnj,fbf [fnfdc vfhskvcf]ekt,bc ]ehqvekt,blfy ufvjqotek

gbhjdyt,fc6 hjvtkcfw dthfyfbhb ptojkf ufnt[fdc6

.dtkufy6 .jdtksdbc zbhsfsvtybs ufe’kt,c tmcgthbvtynekb pjyt-

,bc se cfvfvekj w[hfrkbnekt,bc ]eyukeh rfyjyt,c lf hjwf

More magazines by this user
Similar magazines