Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

hjc vbrhjcrjgekb se fcnhjyjvbekb ufut,bs6 xb[ib itcekb6

oesbcjakbc kf,bhbysib uf[kfhsekb gbhjdyt,bcfsdbc rdkfdfw

ufvjxylt,f fcgfhtpb6 cfresfhb vtj,bc lfvrdblht,bc htfkehb

ifycb7 bub sfdfotekb itethslt,f qfkb’ufcsfy f,j,jmht,ek

sfyfvtvfvektsf cf[fk[j kfimfhc6 sfdfotekb uftieht,f bv

stvifhbs6 hjvtkbw cfvij,kjc uekbcrty vbtvfhst,f7 hjrb thsudfhfl

uflf[fpfdc wyj,bkb mfhsdtkb abkjcjajcbc6 vthf, vfvfhlfidbkbc

cbkjubpvc6 hjv sbsmjc ztivfhbnt,f cfvij,kjpt

vfqfkbf8 ths[tk lf cfvelfvjl bhoveyt,c _ ztivfhbnt,bc ufcfqt,b

cojhtlfw hjv vfvekbidbkehb bltfkt,bc ufy[jhwbtkt,ff6

hjvtkbw pjuflcfrfwj,hbj afctekj,fsf cfae’dtksf cfae’dtkbf6

lf fm6 w[flbf6 jlbitkbf uflfkf[fdc mfhsek wyj,btht,fib

xb[ib it.dfybk ljmnhbyfc flfvbfybc lfybiyekt,bc sfj,fpt7 bub

yfskfl lfbcf[fdc vjvfdkbc gthcgtmnbdt,c6 sevwf6 jh rtltkc ijhbc

vjvo.dltekb bylbdblb6 2 jcf3 lf 2fhfc3 ijhbc vj.j.vfyt gbhjdyt,f

it’kt,c rb6 vfvekbidbkehb cfmvtt,bc ufy[jhwbtkt,fc6

thbc nrbdbkt,bc vtcdtehj,fc9=

cfvij,kjc fqbfht,bs6 gfnhjabkehb bvgekct,bc oby ofvjotdbs6

hjrb jlbitkbfv afmnj,hbdfl pehuc itfmwtdc rfrecbc

[fk[c6 lfyfifekt,hbd cfv.fhjc6 vfuhfv cfrbs[b ,jkjvlt ufvjrdtsbkb

dth fhbc7 pehuitmwtdf hjlb ybiyfdc vbc vtj,fib okj,bs

lfktmbkb vcjakv[tldtkj,bcufy ufysfdbceakt,fc lf hflufyfw

fv ,eybj,bc gthbjlib lfcvekbf yfofhvjt,bcsdbc othnbkb6 vbcf[dtlhbf6

hjv lfrfhuekb uvbhbc ’bt,f nhbflbc vtcfvt obuyib

rdkfdfw ufuh’tklt,f7

ut[cjvt,fs6 2cbwjw[ktvbc]bkt,bc3 gbhdtkb obuybc cfvjmvtlj

lhj cfereybc ufhb;hf;blfy vj.jkt,ekb6 cfvjwlffsbfy

okt,c vjbwfdc6 rjyrhtnekfl !(&@ otkc ˜cfblfyfw fbsdkt,f

2hjrbc3 mhjyjvtnhf;b—6 fye gthbjlc6 hjvtkbw ghjktnfhbfnbc

lbmnfnehbc fqptdt,fc tvs[dtdf lf fmtlfy ufvjvlbyfht6 tdhjgfib

ufycofdkekb ;byb fysfhb ˜ubjhub fysfhbf—6 uftvb]yt,f [fk[c6

hflufy vbcsdbc cfvij,kj cbdhwt _ rey’ekb ifvujyf6 jlf,fltcfw

hjv t’f[bc6 cbpbatc veifrj,fl ofhvjxbylt,f ufhlfmvybc

sdfksf[tldbs7

;byb fysfhb lf vbcb erfyjyj vtvrdblht ,jylj fkb’jybf dth

offlut,bfy jhbtynfwbflfrfhuek vfvekc obyfv’qjkt-

,fl6vbe[tlfdfl bvbcf6 hjv vfvf ofhvfhsekb qdsft,bc ,flfkb gbhjdyt,ff6

[jkj idbkb _ mhbcntc n.egbcwfkb6 flfvbfysfsdbc cf-

448

More magazines by this user
Similar magazines