Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

,ekbf fcjwbfwbeh lf 2wyj,btht,bc yfrflbc3 vtsjlt,pt6 cflfw

vcufdcb cbnefwbf fqflutyc uvbhbc vbth erdt ufhlf[lbk ofhcekc6

sfyfw bvltyfl tmcghtcbekfl tyfwdkt,f w[jdht,bcf lf cfgfnbvhjt,bc

cehfst,b6 bmvyt,f ufe,pfhfdb6 vskbfyb [fnb6 hjvkbc

vb[tldbs lfyfifekb f,cjkenehbf6 cbrtst rb _ epytj,bc

fhnf[t,bs itrhekb7

,eyt,hbdbf6 othbkbc vbpfyc fh itflutyc hjvfybc mhjyjkjubehb

vbvj[bkdf6 fvfc vrbs[dtkbw vidtybdhfl uffhsvtdc sfdc6

vfuhfv bcbw fqcfybiyfdbf6 hjv 2hjrb3 f[kt,ehfl ofhvjfxtyc vfhflvidtybthb

cb.dfhekbc stvfc6 hjvtkbw kfbnvjnbdfl ufcltdc

vstkc s[pekt,fc lf ,jif ujujyf _ bkjyf6 vbeqt,tkb hjv

fhbc rjk[ehb j]f[bcfsdbc6 cbovbylbcf lf cbyfskbc vjvybzt,tk

’fkfl mwtekf ztivfhbnt,bc vf’bt,tkb jlbitkbfcsdbc7

ufycfresht,bs .ehflqt,fc bvcf[eht,c fa[fpeh-mfhsekb

ehsbthsj,fyb6 xdtyb nhflbwbekb ’e’evntj,bc vflkb7 cekbcitv’dhtkbf

fa[fpb ltlbc _ dthf vfhifybfc cf[t6 hjvtkbw dta[bcf

lf vj.vbc ,fkflbc njkafcb atyjvtybf hjvfyib lf sfdbcb cfvfhskbfyj,bs

fshsjkt,c vrbs[dtksf uh’yj,fc7 vjdbidtkbt,s

ahfuvtync vjhlec othbkblfy5

2777fv vrthlbs ufvbphlb[fh lf bvbnjv vfmdc lblb uekb itysfy7

bwb6 idbkt,bcufy ufvjhxtekb fh v.fd[fh lf vflkj,f eafkc6

ufh]f itysfy vfbyw fh lfvrfhudbf7 rb6 uekb lfvo.dbnt6 gfvgfkdfmbdbs

hjv vbvfnjdt bm6 ierbc sfdib6 vfuhfv f[kf hjv deabmhlt,b6

ity .dtkfathib wfvlt vfhsfkb .jabk[fh7 vt nbhbkb vjdfsfdt6

lfdhoveylb6 ltlfidbkj,f vfhnj ufxtybs fh smvekf7

yfrdthx[kt,bdbs vt.ht,jlf [tkt,pt ityb whtvkt,b lf ufvbut,6

fk,fs6 iby hfyfbhb ueyt,f-ufyo.j,bkt,bs vbd,heylt,jlb7 rb,tt-

,fvlt cekb hjujhqfw vbdbnfyt7 cfat[ehpt lfdtidb7 ,fdidt,bc nbhbkb

hjv vjvtcvf6 xtvb ufcfzbhb lfvfdbo.lf7 fbdybcrty vbdbxmfhb7

fhbc thsb hbfhbf7 ufe[fhtkb fkdthb ˜jlbitkbfc yf,jkfhf ’e-

’evnt6 d7[7— sdfkt,bc ,hbfkbs lfikbubyj,c lf ityc vjnfybk cfxemht,c

fuhjdt,c7 hjv ,hfpj,ty eahjcb h’kt,bf7 kfrj,fc mfkb

ufordbhbyt,ekb pbc ˜fkdthbc vteqkt6 d7[7— xtvc rfwc lblhjyb .eht,b

uflvje.hbf ˜uteabimfyc—6 ˜,fhfsb vtuhekflff lfothbkb lf

fdnjhb esfhuvytk cbn.dt,c fmf-bm vjbidtkbt,c cnbkbcnehb

[tkothbc se tmcghtcbbc ufcfuh’tkt,kfl6 d7[7— fhfathc bn.dbc6 fhw

uekfvjwkbkb lfehb lf fyfnjkb ˜dthf vfhifybfc eahjcb df;bi-

450

More magazines by this user
Similar magazines