Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

rb jlbitkbf hjv byntktmnefkb b.jc6 vfiby tc gjvgtpehb itlfht,f

wjnfsb eahj lfvf]tht,tkb bmyt,jlf7 fdnjhbc vsfdfhb itwljvf

bcff6 hjv cfresfh fpht,c lf ufywlt,c f[dtdc sfdc chekbfl

c[df ohbc6 c[df ufyfskt,bc6 c[df rfcnbc bynthtct,bc ufyvfcf[btht-

,tk flfvbfyc7 cojhtl fvbnjv fhbc lfvf]tht,kj,fc vjrkt,ekb

tc [tkjdyehb ufywlt,b6 tc obuybthb ahfpt,b6 tc vjepjvfdb cbn.dfe[dj,fyb6

tc pqdfhuflfcekb yjdtkehb xfhsdt,b lf f7i7

rfgfljrbtkbc tgbpjlpt edhwtcb lf rehbjpekbf cfcnevhj

2cfmfhsdtkjib3 itvlufhb ceahf6 fv ceahfpt ufvfhsekb cfe,fhb

lf bfhfqbc nhbfkb7 cfsfdt lf cfo.bcb fv vjdktyfc fsb okbc

obyfs lftlj6 hjwf hjrb jlbitkbf cfrfyib gbhc fsb yjvthb ’fabs

fvjbrthfdc lf at[t,c bfnfrpt lfbkehcvfdc7 vbcb sfyfcfrytkt,b vthf,

vfvfhlfidbkb6 dkflbvth xe,byb’t6 vfvf bjyf lf ]tvfk ututzrjhb

fhbfy7 bcbyb dth fvxytdty hjrbc ]dfhpt ufrdhbc njkafc vwltkj,fc6

dthw vjf[kjdt,ek cfibihjt,fc lf cfkjyeh cfe,fhc

vfhsfdty7 chekbfl xfvjf,ek,ekt,ty bjfyt-pjcbvtc 2mt,fbc3 vhfdfknfy]ek

ntmcncfw lf c[dflfc[df it[tlekt,fsf lfcfcf,est,kfl

cfereybc .dtkfpt vjcfo.ty 2ktmwbt,c3 fnfht,ty7

uehb jnj,fbfc eyljlf xdtyb byntkbutywbbc lfmcfmcekj,f

txdtyt,byf lf fvfs ajypt cfmvbc rfwfl hbubsb mfhsdtkb necfqbw

lftcf[f6 sevw bmdt cfrvfjl eghtwtltynj cfmwbtkc fqothlf7 tc

lbfkjub fm hjv lfchekt,ekb.j6 vjvfdfkib fhwse cf[fh,btkj

vc]tkj,fybw fh lfudzbhlt,jlf777 vfuhfv fsb okbc itvltu hjrb

jlbitkbfc uff[ctylf sfdbcb sfyfcfrytkt,b6 vfsb cfe,fhb lf hflufyfw

vfiby vjcfcvtyfl fh twfkf6 uflfo.dbnf bctd ittrhb,f tc cfpjufljt,f6

bctd vjtcvbyf vfssdbc lf lfhoveyt,ekb.j6 cfrfyib vjcfcvtyfl

qbht,ekb cfvidblj,jptw isf,tzlbkt,fc se vjf[ltylf7

ufbvfhsf nhflbwbekb ceahf7 vfvfhlfidbkc vjofat ofhvjflutylf6

lfyfhxtyt,bw vjdblyty lf dkflbvbh xe,byb’tw ztivfhbnt,fpt

ghtntypbt,c rdkfd ufyfw[flt,c7 c[dt,bw sfdbfys vjcfpht-

,t,c ufvjsmdfvty lf cfcjofhrdtsbk vfylbkjcyt,c fnr,j,ty kfj-

’bc6 ubdb fkfpybcgbhtkbc6 ifkdf rfzfhfdfcf lf sfdbfysb bltt,bs7

rdtrdt fysfhbfw bmdtf ˜bubdt fdnjhb— lf bcbw dhwkfl lf ehtukfvtynjl

bzht,f cfe,fhib7

se ucehs f,cehlbc6 whevtwybthekb it[tlekt,t,bc rjmntbkbc

yfvldbkb utvj itbuh’yjs _ byt,ts5 2hf fhbc btcj9= btc

byukbcehib6 hjujhw sfyfvtlhjdtib6 bct ’dtkib sfy[vj,bc6 lfcnehbc

vfxdtyt,tkbf7 fctdtf hecekb btcn6 uthvfyekb bcn6 tctyb

457

More magazines by this user
Similar magazines