Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

kt,ib7 ujyt,ffhtekvf ytatv elbthfl vjbwbkf gfnfh’kbc vrkfdb7

mfsmfsf ceahfc oftnfyf6 vbofpt xfvj[dtnf geh-vfhbkb lf fhtekb

yf,b]t,.bs vjijhlf tpjc6 lfatst,ek yfstcfdt,c6 vtuj,ht,c7

_ cfbs6 cfabwfhj9= _ vbfmdbsbyf ufmwtekc cfcjofhrdtsbkvf

vfafv6 _ mjhobkbc lqtc ’f’t,c vfwvtd6 sjkbut9 _ pqdfehb

f[fyuh’kbdt,lf bv [vfc6 _ c[df se ub.dfhlf6 vt hfc vthxjlb6 hfc9

2jqjyl xbhmb fh vjw[t,jlf hf,bc lf fhfhct,ek vtnjmtcfw

rb vjbidtkbt,lf7 xtvb uflbf= cojhegjdfhb ahsjcfyb zbfyzdtkf=

athbf gbhofdfhlybkb=

vfaf5 vfuhfv se vfbywlfvfbyw cfidtkb ufo.lt,jlf6]tutc

oe[bkc lf cfnrbdfhc ofh,ite[htkfl ufdbpbfht,lb6

yfyfut7 vf.hbjyb fbifkf7 ’fqkt,b f.vedklyty7

ybckbcathb rf,f mfhib vbafhafnt,lf7 vtht yf,jkfhf

fysfhbfc itikf-cbabsht vtw uflvjvtlj7 egtt,ib whtvkb

itvfihf lf bmbsrty ufdmfylb6 bmbsrty6 cflfw vjhtdc

thrbyt,jlf ;byb fysfhbc ofhvfhsek ’fkvjcbkt,fc ofgjnbyt,ekb

vjrdlfdb6 sevwf f,j,jmht,ek vlbyfhtib uflfcfidt,fl

vjvpflt,ekb gfnfh’fkb [f,jcsfdpt itrht-

,bkt,vf ufvfrfdtc7

dfb6 ]tut fysfhbfc= dfb ]tut fysfhbfc= ,qfjlyty vbcb

ithw[dtybkb ’vt,b lf afhsj-afhsj ie,kpt [tkbcuekt,c

lfepjufdfl bwtvlyty7

;byb5 vjhtdblfy fvjcekvf knjkdbkvf n.tt,c fkvfwthfl

ufd[tlt7 dbcfw cjatkb vbabwt,lf6 dbyw jlf,fltv

vij,f lf ufvfrfwf6 ufenfytkvf ctyvf lfvfv[j7 itvltu

lqtc rdbhf vb .df lf rdbhfc _ sdt6 vfuhfv6 ,enenb6

idbkj6 cek bc [f,j vbnhbfkt,lf sdfkoby6 cek bc wtw-

[kb vodfdlf6 .eht,ib ufvelvt,bs cek bc ,qfdbkb xfvtcvjlf7

mfhbw faht,c vjfmhjkt,lf vfkbcfl7 vsdfht o.fkpt

othotnf xhlbkt,c [fnfdlf7 cekib exbyfhb dekrfyb fvjbahmdtjlf7

pfhofhsvtek cfvhtrkjc tvcufdct,jlf ptwf7

cflfw itd.jdylt,jlb6 cflfw itdqjylt,jlb6 .jdtksdbc

bc [f,j fvtcdtnt,jlf6 bc ujlt,f-,qfdbkb .ehsfcvtyfc

vb,fchfdlf6 cbpvfhibfw xfvtltdyf7 dthfahbs fvjdatcdt6

lfvbvjyf6 lfvbn.dtdf lf lhjsf vcdktkj,fib cfv-

.fhjc chek.jabkt,f dbtzdt7 lfdcwbyt vjfphjdyt w[j-

45

More magazines by this user
Similar magazines