Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

[jh[jwt,ty xtvb kfif uf[fhbf6thtrkt cfqkbfyb6 exf ithfpflfidbkb6

c[dfyb lf c[dfyb7

lbf[fw vfiby lfdfcrdyb6 fqfhfathb vtcfmvt,f vtkbmbidbkpt

vlt,fht jhcfhsekbfy otrjcath jabcsfy6 hjvkbc dtcnb,bekc

dtqfhfahbs ufdwltybkdfh cfvb rdbhbc vfy’bkpt7

yjvtyrkfnehekb cfvcf[eht,bc cfidsf ,behj zbhbdbs vt]fdht,jlf

fmfvlbcfw7 htlfmnjhsfy ufcfe,ht,f vtoflf6 vfuhfv yehfc

erfwhfdfl6 gfhfcrtdc vjfrbs[tj6 lqbc vtjht yf[tdfhc6 vbhxtdlyty

sdbybthb qbvbkbs7

vfhvfhbkjib fvjdkt,ekb seseybcathb rtlkt,bc dhwtkj-

,bcrty ufvbh,bc sdfkb6 sevwf dbyff bm xtvb vtj[b9

sfdfl ufvje[vtc ]byc7 cfvb okbc vbdbo.t,ek hjvfypt ufvjvt[vfeht,bfy

lf cf[tklf[tkjl ufvpflt,ekb othbkbc gfce[c dewlb7

fvfs c[dfyfbhb otcb mjybfs6 lfwdbc fhnf[t,bs vjzbvekb6 vrfwhfl

ufycfpqdhekb mhjyjvtnhf;bs it,jzbkb7

vjv,tphlt,f vthvt tc htdthfyct,b6 tc aevaekf cfdfh’kt,b lf

xthjib ufv[vfhb seseybcathb ityj,f7 tkcvtybs itdt[vbfyt,b dbyvt

kbnveifrc7

_fk,fs6 rbkjpt itvfn.dts xtvb lfvjrblt,ekt,f smdtyb othbkbcflvbj6

_ vf]f[t,c itevpflt,kfl7

_ ,hf’yts-vtsmb6 ufde.exlt,b vfylbkjcfyc7

_ fvudfhb cnbkbc othbkt,bcfufy sfdc dbrfdt,sj6

_uflfvboehfdc bvtlc7

_ rb6 vfuhfv ,fnjyvf hjcnjvvf se yf[f-vtsmb7

_ hf cfzbhjf6 dbwbs vbcb utvjdyt,fj6 _ sfy bmdt lfc’tyc6 _

othbkb se uzbhlt,fs6 lfwdbc ,bzt,c lfdenjdt,j7

fh ufv’ytkt,bf sfyfsfj,tkb htlfmnjhbc abzehb ntktajybc

yjvhbc ufut,f7

eiehdtkfl vbdekjwfd gjkbuhfabbc ,jkj cbn.dbs ufvjhxtekb

gthbjlbrfsf vtcdtehj,f6 fvfcsfy xtvc cfpheyfdcfw itdfgfht,

sdbybthfl6 ]th rbltd vtuj,hbc ufcdtyt,blfy 2 fsb ptlbhctekb

mfhsdtkbc3 bynthdbept hjv itdbsfy[vt, lf ,jkjc _ xtvb othbkbc

uferhdtdtk vthvbccfw7

_uehb6 fh udbylf ufvj[vfeht,fj6 _ lfvbfvlt,f6 _ hf cfzbhjf

it[kf-itvj[kf6 vbsevtntc6 hjwf fdnjhb rtsbkufyo.j,bkt-

,bsff ityc vbvfhsj7

lfvbsfy[vf sbsmjc6 vfuhfv ufvf[ctylt,f okt,bc oby6 cfntktdbpbj

ghjuhfvf 2fkbjybc3 kbnthfnehek vbvjv[bkdtkc vjrh’f-

461