Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

kt,bs hjv dff[kt, xtvc s[pekt,fc6 bub rb sdtt,bc vfy’bkpt ierfjhqj,t

rtyzcfw rb fh lfnjdt,c ofhvjextytkc6 xtvb hjvfybc buyjhbht,bc

[fh]pt lf idt,bs fvjdbceysmfd7

hfw vsfdfhbf6 tnbrtnb lfwekbf7 sfdblfy itd[vbfyt,bdfh bm6 cflfw

o.fkb fvqdhtekf7 fqfh vbudbqtc cnevht,fl9= rtsbkb lf gfnbjcfyb=

cjkjkfrbcfc vjzhfzeyt6 vrthlvjqtkbk fbdfyc dby ofvfhsvtdc

hjvtkb9=

bubdt cehfsb byfrdst,f gjtnt,sfyfw5 ufkfrnbjybc6 nbwbfybc6

ktjyb’bc6 fcfsbfybcf lf nfhbtk zfynehbfc ajypt ereult,ekbf

fyf rfkfylf’bc se vehvfy kt,fyb’bc sdfkitelufvb gjtpbf7

hf ufhfynbf vfmdc efhtcb rehbjpb fh itvtvs[dtdf fsb ptqbhctekb

mfhsdtkbc ufhrdtdbcfc9 f[kf bvlfudfhfl it.bhfvfkt,ekf

fvthbrekb 2vidblj,bc xb,e[bs3 lf,fyuekb pjubc ujyt,f6 hjv

ufvjhbw[ekb fh fhbc6 dsmdfs6 cbn.dbcsdbc lf6 bkbfc vfubdhfl bv

cbfib ,th,bzfidbkb fqvjxyltc7

lf hflufyfw cfuyt,c lf vjdktyt,c sfdsfdbfysb cf[tkb lfhmvtdbf

erdt6 xtvsdbc6 xtvb hfj,bcfsdbc6 fv ufvjecojht,tkb vtlbfnjhbcfsdbc

iby se ufhts6 ktsfhubekb ’bkbcufy ufvjqotekbdbs

dbikt,b v[ht,ib6 wfvlt vfhsfkb qvthsbcf lf cfresfhb sfdbc obyfit

_ ]byc [jv c[dt,vf ufvje[vtc9

462

vbnbht9

vflkb ubmybf777

jhif,fsbf7

hecsfdtkbc cf[tkj,bc kbnthfnehbc bycnbnenbc lbhtmnjhbc

rf,bytnbc vbcfqt,ib ghtcfc dfsdfkbtht,7

,fnjyb uehfv ,tyfidbkb budbfyt,c7

ufvjrhst,bfy xdtyb cbn.dbtht,bc vrdktdfhsf yfwyj,b cf[tt,b7

vjekjlytkfl bidbfsb fqyfuj,bc .bhvbpb mfk,fnjyb vbf[kjdlt,f6

˜tc erdt vtjhtl otkboflib—6 lf vtn.dbc5

_ smdty uehb jnj,fbf ,h’fylt,bs9

lfdelfcneht,7

bhrdtdf6 hjv xtvb sfyfrehctkbc vteqktf7 cfvb ,jrdthbc ltlf7

ajkrkjhbcnbf6 vtjwt cfereybc mfhsekb ghjpbc lfcnfmfhfl

ufvtwyj,f7 xtvb ,jkj hjvfybs lfbynthtct,ekf7 dtqfhcfl vje-

[tkst,bf7 rdkfd cfthsj vtuj,hbcfufy es[jdbf lf sdbybthfl

itlujvbf rfkbcnbrbc fqvfhst,c7

More magazines by this user
Similar magazines