Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

ufvjmdt.yt,bc itvltu uflfdfdkt, sdfkc 2fhnbcnek uflfnhbfkt-

,fc3 lf vtvw[tst,f6 vfuhfv vtcbfvjdyt,f rbltw obyfvjh,tl vw[jdfy

vothfksfy cekbthb yfstcfj,f7

,fnjy jsfh x[tb’t 2ulbltkt,bc3 hjvfyib htfkehb .jabtht-

,bs fvrdblht,c tcstnbreh afctekj,fc _ rjyrhtnekb6 tkbnfhekb

gbhjdyt,t,bcfsdbc lfvf[fcbfst,tkb inhb[t,bs mcjdc pjuflthjdyekb

dbsfht,bc gjhnhtnc777

xtvsfyfw lff[kjt,bs bubdt cehfsbf5 rfrf ;dfybf6 udfy]b xbmdfyb6

yjyf ufahbylfidbkb6 vthf, vfvfhlfidbkb6 dkflbvth xe,byb’t6

tgbcrjgjcb bjfyt-bjyf6 ubdb fkfpybcgbhtkb lf c[dfyb6 kfvbc yfnehfkbcnehfl

bvrdblht,ty sfdc cfresfhb vcjakv[tldtkj,t,bs7

dfwjw[kt,lb fy fdnjvfnehfl uflvjvmjylf .jdtkbdt fhct,ekb6

hfw lqtdfyltkj,fcsfyff lfrfdibht,ekb ( fghbkbc ajypt7 tc

sfhbqb rekvbyfwff xtvb nhbkjubbc vtjht obuybcfsdbc7

vtcfvt s[pekt,f rb erdt f[fkb fsfcoktekblfy ufyc]bc lf ufffyfkbpt,c

fouflf[lbkc se foufycfwltkc7

ptvjht vb[ctyt,bf6 ,fnjy vehvfy kt,fyb’bc xf’bt,fc hfyfbhfl

degfce[t,5 hfvlty [fyc lf .fdb cfnecfqjibj7 bm lfevsfdht,tk

ahfpfc f[kf dfchekt,5

vt gbhdtk hjvfyib ,bjkjuc6 utytnbrjcc d[fnfdlb6 vfuhfv

fqfhw dfdbkjdbc ktmwbf vjvbcvtybf lf vbs eahj _ fukf’bcf7

fv;fvfl6 hjwf lfvfudbhudbyt,tk obuyc doth fcnhjyfdnt,pt6

lfhoveyt,ekb dfh rjcvjcib fhfdby ufvupfdybc ufufhbybc crfafylhbs8

fhw ,fbrjyehib vj[dtlhfc dbvtljdyt, vfbywlfvfbyw7 tc

fhbc6 hjv f,fcsevybc j,cthdfnjhbf vjvbyf[ekt,bf hfvltybvtupbc

rj[nfujhfc cbf[kjdtc6 tdutyb [fhf’bc ihjvt,b lfvbkfut,bf

oby upbcvrdktdfl6 c[dfsf6 lf obuybthb cfv.fhjlfy6 lfyntcfdbs dfgbht,

ufkfmnbrfsf dhwtkj,fib uflfrfhudfc7

2cbwjw[ktvbc]bkt,bc3 gbhdtkb s[pekt,f 2ahsjcfyb

zbfyzdtkf3 vbrhjcrjgekfl xf rbhrbnt,c xdtytek cbyfvldbktc8

vtjht _ 2hjrb3 _ itebfhfqt,ekb sdfkbs6 itekfvfpt,tkb6

vrfwhb lf sfyfw fvfphptyb .jabtht,bs ctc[ekj,c oesbcjakbc

]dfkjt,c7

vtcfvt_ 2jljbf3 rb j,cthdfnjhbbc ntktcrjgblfy vbcxtht,bf

xdtyc cfoeshjc lf dabmhj,6 ohtlbw itbrdht,f6 dbvtjht,6 eptyftcb

se byt,t,c-vtsmb7

468

More magazines by this user
Similar magazines