Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

2dtt,f obuyc3 fvudfh ahfpfc5 2xtvb s[pekt,t,bc cf,jkjj bthcf[tc

v[jkjl lf v[jkjl vfsb fdnjhbc cnbmcbc nfkqt,sfy itsfvfvt,fqf

se lffpecnt,c3-vtsmb7 fye cbwjw[kbc erfyfcrytk oesfvlt eakt,fc

dbnjdt, hfqfw itdwdfkj xtvc 2hjvfyt,ib37 fewbkt,tkb se

uf[lf6 ufdfyf[tdhj bcbyb6 ufdfvtcfvtlj fy vskfl ajhpfw-.efvlt

lfdb.dfyj7 sevwf c[df uf[kfds ,-y x[tb’bc lfudbfyt,ekb o.hjvbc vfcfphljt,tkb

,byekb7 rjyrhtnekfl rb 2wyj,btht,bc yfrflbc3

[tkothf bylbc [ehvfl hjv tkfylt,f7

dbyvtc cnbkbcneh wljvbkt,t,ib hjv ittlfdj6 sfdfl uvfhst,c

epflj,f6 sjhtv udcvtybf [fk[ehb cfey]tlfy5 mfxfkvf mjxjhfc

[dktgecj,f lfcofvfj7

2vidblj,bc xb,e[tkbc3 ufobovfnt,fc lfvfnt,bs lf evtntcflht

2xdtyb vothkj,bc3 rhbnthbevt,ib ittzdt,fw fgehqdbyjt,c vtjwt

cfereybc hjvfybcn-gjtnt,bc [estekt,bc lflutybc upfpt7 vbrth’jt,ekfl6

utvjdyt,bc ltpjhbtynfwbfl vbdbxybt lf vbvfxybf

lqtcfw mfhsekb ,tktnhbcnbrbc rkfcbabrfwbf [fpbs5

dfcbk ,fhyjdb _ 2vbvmhfkb ifhfdfyltlb38

vb[tbk ]fdf[bidbkb _ 2]f.jc [bpyt,b38

rjycnfynbyt ufvcf[ehlbf _ 2vsdfhbc vjnfwt,f38

ktdfy ujsef _ 2uvbhsf dfhfvb38

lf vfs udthlbs jsfh x[tb’t 2,jhbf.bs36 hf;fvc chekbfl ufeut,fhb

vjnbdfwbbs buyjhbht,ekbf zf,ef fvbht]b,bc 2lfsf sesfi[bf3

lf jsfh zbkf’bc 2fdtkevb38 tctw hjv fhf6 lfhqdtekbf

itcfafct,tkb cbdhwbc thsudfhjdyt,f5 ths cb,hn.tptf

lfkfut,ekb yfstkibv.jat,b se cdtuh’tkyb7

vbrth’jt,ekb lf afctekj,fsf ofv.het,tkbf ,-y x[tb’t-evwhjcbc

yevthjkjubf vtjwt cfereybc mfhsdtk gjtnsf [estekbc

lflutybc v[hbdfw5 ufkfrnbjyb6 nbwbfy nf,b’t6 ubjhub ktjyb’t6 kflj

fcfsbfyb lf nfhbtk zfynehbf ~lhjbc afmnjhb fmfw

buyjhbht,ekbf fyf rfkfylf’bcf lf vehvfy kt,fyb’bc itvjmvtlt-

,bc ufvj[ibhdbs`7

vtnhb htlfmnjhbc ufobovfnt,fc6 ,eyt,hbdbf6 bcbw fyf.hjdyt,c6

fk,fs6 hjv vbc vjqdfotj,fc 2vidblj,bc xb,e[bc3 lfyfvfnfl vjdbfpht,6

dbyfblfy bidbfsj,ff vcjakbj ,tktnhbcnbrfib njmcbrehb ybrjnbybc

fqt,vbwtvj,fc kj,bht,ltc cbn.dfrfpvekb vothkj,f7 tc

vjxdtyt,bsb gjvgtpehb lbpfbyb6 sf,f[bc itcfiehb ,hz.dbfkt,f6 afmnj,hbdfl

mfhsdtkb [fk[bc abpbrehb utyjwblbc itvo.yfht,tkbf7

475

More magazines by this user
Similar magazines