Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

sdfkyfskbd d[tlfd6 lff[kjt,bs bct6 hjujhw cbdhwtc _ vjvmfywdtkb

udbhf,blfy ufqotekb7

serb gbhdtk obuyib chek ereytsib6 ordfhfvib vbdf,b]t,

[tkt,bc wtwt,bs6 bynebwbbs6 fkqj-uevfybc vtj[t,bs8 serb vtjht

obuyib cfuh’yj,kfl its[tklt,f tc ,th,twb qfvt udbhf,bc

ufcfcdktkbc obfqblfy itvjyfrflt,ekb yfskbc xmthfkt,bs6 fo

.dtkfathb ufhrdtekbf7 fv htfkj,bc vjcf[dtzfl ghjpbc vjemytkb

tyf ufvjecfltufhb fqvjxylt,f6 hfvtse s[hj,bc vjvmfywdtkb

cnbkb dth revifdc ahfpfc gjtnehb cb’kbthbs7 se ghjpbc

tyfc cbv,jkehfl ltysc itdflfht,s6 vfiby gjtpbf fnjvehb

tythubbcf .jabkf6 dbyfblfy fv erfyfcrytkib vjwekj,f erblehtcj,fvltf

itreviekb7

vfufkbsbcfsdbc sdfkb vbdfg.hjs jyjht lt ,fkpfrbc 2flfvbfyeh

rjvtlbt,c3 js[vjwb njvbc vjwekj,bs7 cbrdlbkbc vjvkjlbyt

tc 2cbfyudbybrehb nf[b3 vpflff cfresfhb ,hz.fk-r,bkt-

,bs fvjtukb]jc ufye.jatkb itvjmvtlt,blfy o.fko.fkf cnhbmjyt,b6

vfuhfv rfkvbs yfothc dbyfblfy yf]f[bsfw dth fvjikb6

lfhxf ztivfhbnt,bc sdfkib vfrekfnehbc pdbypt ofvjcregt-

,ek .fdf[dhtgbfl7

f[kf itd[tljs hf dbsfht,ff lfynt fkbubthsfy= 2qdsft,hbdb

rjvtlbf36 hjvtkbw rdt,fdc ,fkpfrbc vcjakufywlfc6 cfresfhb

cfpjufljt,bc v[bkt,bc en.efhb cfhrtf6 vfuhfv bvltyfl

rjylbwbht,ekb6 ytvcbc .eyoib ufv’dhfkbf ]jhbwf lf fmktvbw

gfnhjybsehs6 ths vjyevtyneh obuyib vjmwtekf bnfkbf

chekb6 hjvkbc aemcfdfnb lf uekmdf cfpjufljt,bc nbgbehb

cf[t bvlhjbyltk tdhjgfc sfdbceakfl itb’kt,f vjfhuj

sbskb,fpeh ybq,fl7

tctw gjtpbbc ]fljcyehb cb’kbthbc lfcnehb5 js[vjwb obuybc

vfubdhfl thsibw xbyt,ekfl vj[th[lt,f rfwj,hbekb dyt,fsfqtkdfybc

xfnev,df7

fv cnhbmjyt,bc ofvrbs[dtkvf itcf’kjf ufjwt,bs vjvbuj5

rb6 vfuhfv serb stjhbf ufubwyj,btht,bf6 sdbsjy hbcsdbc f]f[bht,

ghjpbc tybs cnhbmjycj7 kjubrehbf fctsb itrbs[df6 itubhlj6

xtvj7

]th thsb6 ityc jcnfnc js[vjwb njvb chekt,bs fh czbhlt,f

vfvekbc zbh-dfhfvbc uflvjcfwtvfl7 fvbcsdbc vfc nhbflfw

cfrvfhbcfl vbexytdbf6 cfvb obuybc thsbfyj,f6 hjvkbc gbhdtkb-

477

More magazines by this user
Similar magazines