Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

cfdlf se rdtrdtcfdbs rthbfc uffqdbdt,lf93 oe[lf6 vofhj,lf jwyt,fib

vfhnjllfhxtybkb7

_ zbfyzdtkt,bc itcfcofdkfl hfqf uthvfybfib lf ahfywbfib

vblbjlf6 wjnff jlf,fltib9= _ fvfcfw bn.jlyty7 bc rb fhf6

vjudbfyt,bs6 hjwf w[jdht,f eahj lf eahj ufzbhlf6 hjwf

’hjvlt lfdblf lthuib ofmb lf [ekfib _ cbvbylb6 vjcf[ktj,fv

;byb fysfhbc cneltynj,bc lhjc ifehbc ufotekb [fh]b vfytsfl

fmwbf lf eyfvecjl dfkbc lf,heyt,f vjcs[jdf cbc[kufvihfk

’vt,c7 c[df vfs flubkfc fy .fvfpt ufbrhfdlf [tkc6 fy rbltd

cfujyt,tkib xfdfhlt,jlf6 vfuhfv .dtkfathb vidblj,bfyfl lfvsfdhlf7

cf[htt,bc pepeybs peulblib ufbhtrtc pjpbyf rfvtxt-

,b lf sbsjtekc jhvfufl vbfifdtc resdybkb sfy[f7 fct lf fvudfhfl6

[th[tvfkib uflfvc[dhtekb fysfhbt,b .jdtkyfbhfl wlbkj,lyty

’vbc lfyfifekbc ufvjc.bldfc6 ewjkjl ,thlt,jlyty6

vjvtnt,ekb uekrtsbkj,bs cbhw[dbkbc xfvj,fyfc kfvj,lyty6

sevwf hjujhw fvbcsfyf itvs[dtdfib [lt,f6 yf,jkfhfc ths[tk

ufnt[bk cf[tkc cjatkb fhfahbs evhstkt,lf7

vj[ewb vfvbc cbrdlbkbw upfcfwltybk vtvrdblhtc lfcofvtc7

2;bybc mfhfaienj,f hjv fhf6 cfo.fkb [eve f[kfw wjw-

[fkb bmyt,jlfj6 _ rb6 vfafc pehuc erfy6 fysfhbt,bc exevhfl

fv,j,lyty fvudfhfl6 vfuhfv qbhct,fith.tek cfudfhtekjc

eo.byfhb uflfxehxekt,fw rb fsfc tzdc fqe’hfdlf lf .jdtkbdt

fvbc itvltu6 w[flbf6 hfqfwyfbhfl uffvfhskt,lbs rdtrdtc

jpehutstk wjkc6 hjvtkbw 2jqjyl fmfehj,fc vjvfijht

lf cbrdlbkfvlt ityb vjyf-vjhxbkb dbmyt,bj36 txbxbyt-

,jlf mvfhc ufvelvt,bs7

v[jkjl fkb’jyb[tc cofvlf6 hjv ew[jtsbc w[jdht,bs zreffhtekb

rfwb bvrehyfkt,lf6 ufvj]fycfqlt,jlf lf efyufhj cfmvtt,bs

of[ltybk cf[tkc hfvtyfbhfl fqblutylf7

dthfahbs uftuj vfafc6 se 2vfvblf wehwc vfbyw hf lfeifdf

]tutv9 j]f[rehs[tekb ,brb zfybfc bc [jv fh itcxtybf6 ubylf

se fhf jwaesbfyb kjlb fcobtj9= fvjbxtvf w[jyt,ekvf6 mfhb

ufenfhf lf [th[tvfkbw uflfbktof37 cfjwfhb bc b.j6 hjv flht

vjrbyrkfdt h’fk-ltlfvsbkvf gbhb itrhf lf fysfhbt,c o.tdkf

rhekdf thsj,kbdfl itesdfkf7

47

More magazines by this user
Similar magazines