Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

ktywjabcfufy ufvj[ibhdf6 ufvjcfhtdtkt,f bct hjv6 mhbcntc itvjlujvfc

fh lfkjlt,bf6 cflfw qdfh’kc se bamkc lfsfdsfdt,bc

itvltu ufyfwfkrtdt,ty [jkvt thsbvtjhtcfufy6 sfyfvltdb ,eyt,bc

ufsdfkbcobyt,bs7

lf jltc uehb jnj,fbf [vfc bvfqkt,c cnbkbcneh wljvbkt-

,t,pt fv cfvrfkib6 tc eobyfhtcfl cfresfh itvjmvtlt,fc itt[t,f7

_ 2cbwjw[ktvbc]bkt,bc3 gbhdtk-vtjht obuyt,c lf fhfdbsfh itvs[dtdfib

lfcf[tkt,ekb s[pekt,bc vrbs[dtksfy vtcfvt it[dtlhfc

_ nhbflbc itvrjyfd 2jljbfc37

fmtlfy ufvjvlbyfht vtkybc [fk[b hfbvt f[bht,ekj,fl6 fy

bfaafcbfy 2iehbc’bt,fl3 hbcsdbc xfvjvfhsvtdc ’vbc sdfkib ,todbc

itvxytdfc6 dbyfblfy ]th uehb jnj,fbfc v[tldtkj,fcff ufvjwkbkb

lbht lf fob6 dabmhj,6 hfbvt rth’j bynthtcbs fhfahbs itbvobrdkt,f

veifrj,f tct7

dth bcofdkf vtc[bfv othf6 dthf6 dthfj6 itybiyfdc jh,tkbfyb vfvt,bcf

lf idbkt,bc thufcokbfy jvib6 vfuhfv eahj cfdfkfkj cehfsb

lqtdfyltk xdtyc ,tktnhbcnbrfib .dfysfkt,c5

jhcfereyjdfyb hecekb eqtkb mtlpt ufxtybk rj;ht,bc udthlbs

efvhfd ,fh,fhbpvc lf ahfpbc vfst,ehfl vjmytdbc xdtdfc ufvjudbveifdf7

tc firfhfl sdfkibcfwtvbf .dbstkb se jabwbjpbc vjsyt

ghtcbc pthtkt uflfsdfkbtht,bc lhjcfw rb7 bubdt fvfphptyj,ff ntkttrhfyblfyfw7

xdtyb cftsthj vfcvtlbbc .,flfqt,ekj,f fvbcb wjw-

[fkb ybveibf hflbjvfeo.t,kj,bc rjvthwbek-tcnhflekb .,tlj-

,bc v[fhlfv[fh7 jhcfereyjdfyb hecbabrfnjhekb gjkbnbrf esdfkfd

wsjvbk tyj,hbd gjpbwbfc lfktmfdc xdtyc vtn.dtkt,fib6 hjvtkbw

gfnhjabkbbc sdfksf[tldbs lbf[fw vjbs[jdc vbpfyvbvfhsek6

ufye[htk ufcojht,fc6 fhf yf]f[bc gjkbnbrbs vjc[tgbkbc lf mbhmbk-cbcbybs

ufofofyt,ekc6 fhfvtl fqvcfht,kj,bs ufvf]bc.ehflt-

,ekc lfcnfmhbc rdfkj,fpt6 hfvtse cfmvt itt[t,f6 xdtyc tyfc6 vbc vfhflerdlfd

c[tekc6 cfvfhbc6 gbhcfw dthlfcfsvj,c7 xhlbkjehb dth,fkehb

venfwbt,b ufycfresht,bs mfhsek vjhajkjubfc lffxylt,f

ofheiktk lfvqfl6 dbytv ajytnbrfc lf cbynfmcc7

drbs[ekj, xdtyc rkfcbrjct,c _ rklbfidbkc6 ]fdf[bidbkc6 ufvcf[ehlbfc6

mbfxtkc6 c[dfsf lf uekb cbvohbcufy vtoeht,f5

fv vfhskfw lf ubufyn [tkjdfy [fk[c yese fhfclhjc lfczbhdt,bf

mfhsekb tybc jhsjuhfabek ktmcbrjyib xf[tldf- vtsmb6 vbrdytcbc

cekb7

482

More magazines by this user
Similar magazines