Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

thsufy lblb rjycnfynbyt6 uhfvfnbrjct,c lfewfw[fyt,c vfsb

lfechekt,tkb orfdrofrbc ufvj mfhsekbc cbovbylbcfsdbc5

_ tuht hjv b.jc6 vfiby ifyb’tt,b .dtkfpt lblb vothkt,b bmyt,jlytyj6

vfuhfv vbvfxybf6 tu e,fkfdhj fhuevtynbf7 hjujhw

ptvjht fqvbybiyfdc6 ’bhbsflb wljvbkt,f lff[kjt,bs jwlffsbjlt

cbn.dbc evfhst,ekj ufvj.tyt,bc ,eyt,bcff lf rbltd

hfvltybvt vfyrbthb fstekb ahfptjkjubf-ufvjsmvbcf6 hbcb fvgenfwbf

xdtyc vothkj,fc vcohfak uffysfdbceakt,c hecbwbpvt,bc

cbvcbdytsfufy7

foufhlfwdkbkb [tkjdfysf yfstkvtj,f ptwfib nhbfkt,c lf

thbc acbmbrfc xfityt,bf mdfsf lf rbhsf8 jlf6 vfsb s[pekt,t,bc

ufvfhsdfc fvbthblfy fqfhfathb tidtkt,f7 vtw [jv bubdtc dt[vbfyt,b

vrbs[dtkc yfofhvjt,bc nhbevafkehb sfqblfydt5

2xtvb s[pekt,t,bc cf,jkjj bthcf[tc v[jkjl lf v[jkjl vfsb

fdnjhbc cnbmcbc nfkqt,sfy itsfvfvt,fqf se lffpecnt,c3

fye cbrdlbkfvlt eakt,fc dbnjdt,6 ,tdhb hfv itdwdfkj xtvc hbvfyt,ib6

cnbkbcneh-ahfptjkjubehb vbvfhsekt,bs - vtsmb7

fv kvj,btht,bs jltc vbde,heylt,b uekblfy [jhwfl ufvjyfnfy

ufyo.j,bkt,t,c6 vtbvtlt,f6 pjbkj,fl fh xfvjvthsvtdf vtwflbytj,f

tct8 fhfdby itvjvrflht,c evtwhbc cbhtudybs5 it[tlts6

thsb6 fv ,tljdkfsc6 sfdflfw bubdt itwljvt,b vjcdkbf6 mfxfkb

cbvtkjntc hjujh udofvt,cj6 vfuhfv [vf se fvbvfqkt,bf6 itubhlj6

xtvj6 eahjht itysdbc lf itybcsfyt,bcfsdbc6 obyfvjhvtlsf

ufvjwlbkt,bc vjidtkbt,bs7

jlf6 hflufyfw lfhoveyt,ekb dfh vfhflbcib uflf,h’fyt,fvlt

ths[tkfw vbe,heylt,bfy xtvb rjktut,b sfdbfys itvjmvtlt-

,fc6 ths[tkfw itfnhbfkt,ty cnbkc6 ths[tkfw lffoltdt,ty mdtdhblfy

mdtdhib fsupbc uflfyfnfy qdbyjc6 mfyffmbybc fewbkt,kj-

,bs ufyvbw[flt,bf5 vcufdc mbhehubek xfhtdt,c cfzbhjt,c jsfh

x[tb’bc 2fhnbcnekb uflfnhbfkt,f36 jsfh zbkf’bc 2fdtkevb36 ubdb

fk[fpbidbkbc 2fvjlbc se xflbc vpt36 vb[j vjcekbidbkbc 2e;fvj

;fvbc hfbylb36 ~frf vjhxbkf’bc 2uflfahtyf vflfsjdpt lf erfy3`

se c[df yt,bcvbthb6 hflufyfw .dtkfpt isfv,tzlfdbc vfufkbspt

itugbht,bdfhs fyfkbpc6 vtev]j,tct,f6 bctd lblb fvbht]t,bc itvjmvtlt,bs

lfdenhbfklts cfmvtc7

2lfsf sesfi[bfcf3 lf 2ujhf v,jhufkbc3 cnbkbcnehb fyfkbpbs6

]th thsb6 ptlvbotdybs ufvjbrdtst,f fv vfhskfw sdbsv.jaflb

jhb s[pekt,bc thsfdnjhj,f8 fvfcsfy6 bcbw vtuekbc[vbtht-

,f6 hjv ,fnjy yjlfh oektbcrbhbc cb]benbs fh fvb[bhlt,bfy6 db-

483

More magazines by this user
Similar magazines