Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

yfblfy cfvfhskbfyb itybidybc fqbfht,f utybjcsf [dtlhbf6 [jkj

vfhst,ekb vbsbst,bc ufvj nkbyrt,bc .hf_nfkfynt,bc

‘fkbc[vtdbc bltynehb5

fhfclhjc lfvfdbo.lt,f _ cfv-js[udthlbfyb ufvj[vfeht,f fv

ahbfl hfabybht,ekb vothkbc yjdtkfpt 2cbcf nehf37 .ehflqt-

,fvjleyt,ekb vrbs[dtkbc vbcfvfhsbs dfrjyrhtnt,5 bv yfofhvjt-

,bc vb[tldbs f[fkufphlf ltlfc idbkb ufhlftwdkt,f6 gfnfhf

,jylj7 mfkbidbkb sfdbcyfsmdfvff6 vij,kt,bcfsdbc fhfcfcehdtk

gbhjdyt,fc uf .jkbf wjkfl6 hjvtkbw vfkt 2lbl cfvfvekj

jvib3 ufeodtdbfs lf lfqegekf rbltw7 wthjltyf ,jyljcfw

kf;dfhbcrty ufenjgfdc6 fyrfhf cekc of .jkbf dfhlbcathb c[tekbc

;qehnekbs8 sevwf ltlf ’dtkt,ehfl frdfyib fhotdc gbhvijc6

tsfvfit,f6 xdht,ib f[dtdc lf fyfyfdt,c7 [dfk ufcdtyt,bc lqtf7

vtnbc lf[fyt,f fh itb’kt,f7 fv vjkjlbybs vij,tkb vsdfhbfyib

uflfnjgfdc cfhotdtkflfy fvjfhnf[t,ekb vtvrdblhbsehs7 oft[tnt,f

cthb-cth6 rjhlb-rjhl6 n.t-n.t7

,ek,ekt,bc cndtyfib6 xbnt,bc ;hefkib6 ,eyt,bc ufcfjwfh

,f,fyib vjojkbkb h’bcfufy ’e’et,b lf,thdbf ltlfc7 ewt, hfqfwyfbhb

bycnbymnb e,b’ut,c vij,tkc6 ,fdidc next,c ’fkfl lffqt,byt,c6

gbhib xfexhbc ufhev,t,ek rthnbcsfdc lf fyutkjpc

ecbwjw[kj obfqib xfeqdfhbc vfwjw[kt,tk ytmnhfl7 hfvltybvt

veifrj,fw lf gfnfhf ,jyljbfw sdfkc ff[tkc7

fb6 cfl vjdbs[jdlb othnbkc vothkbcfufy7 fb6 cfl f]j,t,c

qepbc xfidt,f-vtsmb6 .tkc ufvjdeotdlb jhb sbsbs ]th cneltynb6

]th cfvothkj fcgfhtpbcsdbc evobafhb7 itvgbhlt,f6 lfdbsfy[vt,c

sbsmjc6 vfuhfv vjhbu ufvjwtvfib fqfhfathc ufbsdfkbcobyt,c

,fnjyb yjlfh oektbcrbhb6 lf f[kfw ’dtkt,ekb dfhbfynbs

ibybcrty vbbxmfhbc idbkbc ufwjw[kt,bs uf[fht,ekb ]ehuec wbhf8

f[kfw uflfhtekb lfh,bc jlf-cf[kbc nfkfyt,ib ,tlybthb

ltlf6 lblcf lf gfnfhfc feo.t,c ,jylj ,bzbc [tkvtjhtl cekbcluvfc7

zreblfy uflfwltyfc cofvt,ty7 vbcb vjyfs[hj,bc fhfdbc c]thf6

vfuhfv afmnb .dtkfpt v’fahb cfv[bkb cf,esbf lf bhoveyt,ty

hjujhqfw chekb rdbhbc vfy’bkpt lfyfnbht,b xdbkbc [tkvtjhtl

vjdkbyt,fc wjldbk wbcmdtitsib7

hfyfbhb abyfkb itudb’tybf9= cfl f]j,t,c s[hj,bc fqdbhbc lfvjrkt,f9

yese bjnbcjltyfl cwjlfdc vothkj,bcfrty f[fkat-

[fluvekb uekflb atntkfdf9 fvudfhb cb]benbs serb ufyudbphf-

[fdc ufcbhfmktvt,f6 rtsbkb6 vbf.ehfljy e,bhsf mdbihjdfyt,bc

ihbfkc6 xdty rb lbflb yfofhvjt,t,bc erts ufvfhsdbcfsdbc dbveif-

484

More magazines by this user
Similar magazines