Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

rjs6 itubhlj= [jv vbcofdkt,bf5 dbyw hf eylf smdfc6 obcmdbkvf rb

amdfc-vtsmb9= fy ’fqkb .tac6 mfhfdfyb vblbc6 o.fkb h,bc lf lhj

mhjkfdc6 jlf6 dbfhjs sfdfotekfl kbnthfnehekb otkufvfhsekj,bcfrty6

vjofatd6 xtvj=

.dtkfpt vbvqt,b6 .dtkfpt vbvntdt,tkb fv vtwflbytj,fib dbyfblfy

lf hflufyfw ,fnjyb zf,ef fvbht]b,b ofhvjvbcf[fdc6 ufycfresht,bs

vbcb s[pekt,t,bc sdfkcfxbyjt,bs ufdvfhsfds vc]tkj-

,fc6 [jkj ibyffhcj,hbdfl6 vbpfylfcf[ekj,bs6 fye vothkbcvbthb

zbhyf[ekbs6 hfath6 hfyfbhfl lf hfvltyfl fqvbmdfvc vtjwt

cfereybc vboehekbc mfhsekb ,tktnhbcnbrbc6 tc jhb bidbfsb

vjyfgjdfhb vrbs[dtkbc cfsfyflj vjwfktj,bcfsdbc vbudbyldbf7

vfi6 fct6 dbo.t,s 2lfsf sesfi[bfcf3 lf 2ujhf v,jhufkbc3 vb-

[tldbs cnbkbcnehb kfacect,bc lfabmcbht,fc6 udthlt,bc vbsbst-

,bs6 dbyfblfy jgjytynb jnj,fbf lfhoveyt,ekbf6 itvlujv ufvjwtvt,ib

tc v[wjdfyb _ 2[vtkb rjgbnb3eahjc rfkfylbfc,ehfl6

ths[tkfw vbfsdfk.ehflt,c cnbkbc uflf,heyt,fc8 ths[tkfw

lftqbht,f pflbcf lf [bzdbc xfvjijht,fc jcnfnbc vberth’jt,tkb

cojh-vhelbc ifkfibybs8 lfyfhxty vothfksfsdbc rb ghbywbgb

ths-thsb cfvfvekj fylfpbc rdfkj,fptf5

rjrfc te,yt,jlyty lf kbnhfd ity utcvjltcj7

.dtkfpt vtnb [thub xdtyc vothkj,fib jhvfub efh.jabc o.fkj,ff7

jhvfub efh.jaf hecjabkbbc vfyrbthb vtvrdblhtj,ff6

xdtyb vtn.dtkt,bcfsdbc nhflbwbekfl fhf,eyt,hbdb6 vfuhfv

lhjsf dbsfht,fib .ehc vjhut,ekb6 kfvbc vfhst,ekfl vbxytekb

lf erdt cbn.dfrfpvekj,fib cojh vbvfhsekt,fl ufajhvt,ekb7

tc nhflbwbf vtuhtkbpvt,bs itvjqotekf xdtyc wyj,btht,fib7

vtuhtkb bn.dbc5 2lqfc dfvfkbyt36 2veseybs dfvfkbyt36 2lqfc dfh

vfkbyt73 2veseybs dfh vfkbyt37 2dfh vfkbyt3 _ 2dth ofdfkib36

efh.jabsb vfxdtyt,tkb yfobkfrb6 2df36 2dth36 itvlujvib 2fhf36

itphlbkbdbsff6 thsc[tekbfyj,bc bkepbfc njdt,c6 cbyfvldbktib

,fh,fhbpvbf7

2ybrfulf yt gftle3-j6 fv,j,c hecb lf kbnthfnehfib zbgvjzhbkb

mfhsdtkbw ,hvfl vb .dt,f ew[j stckbc vtn.dtkt,fc7 tc

[jv sdfkpt uflfrhekb cfereyjdfyb kb,hbf6 hjvkbc rjhtmwbf

[tkbc thsb vjcvbsff itcf’kt,tkb6 ’fkbc[vtdf brbs[t sjhtv7 xdtyb

vothkt,b fv;fvfl6 fv vbvfhst,bs6 ufhlfvfdfk gthbjlib bv.jat-

485

More magazines by this user
Similar magazines