Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

_ tc hf e,tleht,f xfvj .df ofho.vtlbkc9= _ ptptehfl ukjdj,lyty

bvtluflfoehek ujkbfsc7 vfafcqf t,hfkt,jlf cjakbc

cf]b]uyfl mwtekb hfbylb ’vt,b7

febf f,ibkf[tc vjkjubyt,fv lf fqcfchekvf 2jhif,fsc lfo-

.tdkbkb yfh’ktdb3 ’bh’bhfvlt lffhoveyf6 se hf vjcfpht,bs

ufcwkjlf cfsf.dfyt,tkb flfvbfyb lf fv fqvjxtyfv bctlfw 2cekpt

enr,tcb ]tut3 f[kf vskfl qdsft,hbdb iembsfw itvjcf7

_ ithw[dtyf fhxbf xtvc cbrdlbkc6 _ uvbyfdlf [fylf[fy7

yfstcfdt,sfy ofrblt,ek mfkbidbkc ufycfresht,bs bc

eotofdlf ’fhqdt,c6 hjv .jdtkvf akblvf lf yf’bhfkfv vbc cekbcluvfc

lfeo.j ufymbmt,f7 tctw fhfathb6 [fk[vf cfresfhb

epytj,f-cbakblt lfbdbo.f lf ctybs lf’b'uybkbc rfwj,f at[mdti

ufbulj7 .jdtkb afsthfrb6 vfhw[b se ofhevfnt,kj,f

cek o.tdkfvbltdyt,ekc lferfdibhtc7 vofhj,lf vfaf6 vfuhfv

yfsmdfvbf5 ’fkf fqvfhsc [yfdcj6 lf jlf,fltkt,bc itvgfhfd

mbhmbkc sfdbcb uf mjylf7

;byb fysfhc f,hfkt,lyty ybhuf mj,fkbfc ufexbyfht,flfrfhudfc6

vbcb eahjcb ’vbc vbth ’fqkbc [jhwbs ufvfhsek

gehvfhbkc6 fcfrvj.hbkb vfvbcf lf ,brb zfybfc cbrdlbkc7 thsb

cbn.dbs6 lqtvlt vj[ltybkc se fovjcfkjlytkc7 cek hfqfw

fsbjlt sdbc oby v[ht,ib fvf.fl ufikbkb fysfhbt,b kfylt,c

lftvcufdcyty7 b[nb,fhc ithw[dtybkb gfnfh’fkb fh bnt[lf v[jkjl7

vbcsdbc ]tut ]tutldt lfhxf6 bctsbdt cgtnfrb6 hjujhw .vfodbkj,blfy

f[cjdlf _ vfafc uekbcsdbc tyuehbc lbyt,bc itvxtht,tkb

lf dfhcrdkfdt,bc wblfy xfvjvo.dtntkb7

cf[tkb lf gfnbdbcwtvf fkb’jybt,c fmfvltw fh rkt,bfs6 vfuhfv

cfpjufljt,bcfufy ,jkjlhjbyltkvf6 vjzfh,t,ekvf sf.dfybcwtvfv

vfafc vij,kt,bw itf’ekf6 qdb’kb ’vt,bwf lf cjatkbw7

2ufyf fysfhbt,b xdtypt yfrkt,b ve[kxfe[htkj,bs ohegfdty

cfoeshjc nr,bk-vofhtc9 _ ufyf yfrkt,b sfdlflt,bs evrkfdlt,bfy

.jdtklqbeh cfpheyfdc lf ufcfzbhc9=3 tmjvfut,jlf

fsdfkoeyt,ekt,c abmht,ib7

kfvfp atht,ib lf[fnekb ,fle fkb’jybfctekb mdt.ybc vthvbcb

jlf,fltkt,c lbf[fw [b,kfdlfs6 vfuhfv ebq,kj,fptw lf-

48