Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

hjv fhfathb dsmdfs nfdnjkjubfpt6 tc vjvtynb .dtkufy ufcojht,fc

vjbs[jdc7

2c[df cf[bc qbht,ekt,fsf it’tyfib hfnjv eylf dt[vfht,jlts9

3 _ c[df cf[bc afctekj,fsf777 !^^8

2fm vj[lf gbhdtkb ufhlfnt[f xtvc fphjdyt,fcf lf cekbth qbht,ekt,fsf

vbvfhs lfvjrblt,ekt,fib36 @%(8

2777 vfhsfkbf6 thsj, lf,fkb6 vfuhfv vfbyw vluhflb qbht,ekt,bc6

fye cf[yjdbc v[fhb lfvtzbhf63 #!*8

2hjv fh ufvjlbc6 vfiby bc eylf frtsjc rfwvf bv jhib6 hjvtkb

eahj qbht,ekbf36 fvfc f[kf lfsf sesfi[bf fv,j,c lf fhf uhfab

ctutlb6 #$#7

2hjv qbhct,ekt,fsf uflfafct,bc ;fvb lfvbluf36 #$*7

2vfuhfv ]fylf,fc6 vbpfyb se bmyf eahj qbht,ekb36 $&)8 bctd

lfsfc vtn.dtkt,ff7

2[fk[b cekbthcf lf ybdsbth qbht,ekt,t,c mvybc36 $&&8 $*)8

2ujhf v,jhufkb35 2vfc vtht sdbs nthvbyb fqfh b[vfht,f6 vfuhfv

vbc fhcc qbht,ekt,f lbl[fyc fh lferfhufdc36 @$(8

2gbhflfl vt6 vojkfhtc6 wjnfl se ,tdhfl qbht,ekb bltt,b

fh vt,flf36 %)!8

xtvb obkbc qbht,ekt,fl ˜cfafcehfl6 ufcfvh]tkjl dbnjdt,6

fm6 %#@7—

$7 hecbwbpvbc en.efh rdfkc xdtyc ,tktnhbcnbrfib fhwse

bidbfsfl ittatst,bs cbn.df 2vbbxytdlf36 2vbfxylfc3 evfhst,ekj

ajhvfc 2csdkblf36 2sdkbc3 cf[bs6 tc .dtkfathb hjujhw ptvjht

ufudbw[flt,bf6 vjvlbyfhtj,c ajytvf 2cxbnfk36 cxbnftn3-blfy7

2sesfi[bf35 2sdkbs se fhf lfpfhfkt,ekbc ]fyvhstkj,fc77736

!@8 fm eylf b.jc6 2vbbxytds se fhf38

2lfptgbht,t,c htpeknfnfl bsdkblf36 *(8

2fv cfmvtc ofut,ekfl fh sdkblf36 *)8

2xtvc sfdc dfklt,ekfl dsdkb36 !^%8

2fvfc ufy[jhwbtkt,ek sfdbceakt,fl dsdkb63 ! fm 2dsdkbc3

vfubdhfl itb’kt,f xf]ltc 2vbdvbxytd36 2ofhvjdcf[fd36 2dflfcfneht,36

fy c[df rjycnhemwbbs 2ufy[jhwbtkt,ekb sfdbceakt,f

vujybf36 2tc ufy[jhwbtkt,ek sfdbceakt,fl itvbhfw[fdc3 lf f7i7

jqjyl fhf 2dsdkb38 dsdkb obobkt,c6 aekc8 dsdkb hbw[dt,c lf

fhf lfcnehbc ,flfkb vwyt,f7

2yfobkj,hbd bvfyfw itvfath[f6 hjv6 dyf[js lf fcts cfmvtt,ib

xfhtdfc vfylbkjcybcsdbc iteatht,kfl csdkblt93 @#!8

2sfdc dsdkblb bv vjudfl63 #!^6 #!&-@6 #&!6 $@#8

492

More magazines by this user
Similar magazines