Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

kfpb dth ufeawmdyblf dfikc vidtybth yfyjc ifkbsehbc uekbc

ufcf[tsmfl6 ufskbs rb vjutwf k[tyf6 itcf’kjf ufofaekb

jabwbfynbc ljytptw777

lfcfo.bcib df[ctyt6 cfufyut,jl zf,ef fvbht]b,pt dbvc]tkt,vtsmb6

dbyfblfy vbcb itvjmvtlt,f lbf[fw qbhcbf ufycfresht,ekb

.ehflqt,bcf6 itcofdkbcf lf uffyfkbpt,bcf6 vbe[tlfdfl esdfkfdb

itybidyf lfuhjdbkf sbsmjc7

c[dfsf ye tptbvt,fs6 yt,bcvbthc- vtsmb6 hecsfdtkbc ghtvbbc

kfehtfnc se yj,tkbc gtltcnfkc lflfhf]t,ekc7 vcfudcb wljvbkt,t,b

sbsjtekbc s[pekt,t,c t’t,yt,f6 w[flbf6 ufyc[dfdt,ekb

ljpbs6 cb[ibhbs7 fvbnjvfw fhbcnjntktct,ehb cnbkbc uflf,heyt,f6

fye sfdbc ths[tkfw itoe[t,f6 fhfdbc fo.tylf8

frb6 uehb jnj,fbf cbvohbc whtvkbs uflf[fhifdc qdsbcybthb

cnbkbcnbc _ lbvbnhb uekbcfidbkbc vfhst,ek uf]jhdt,bc lf

vthfvltyt rjhtmwbbs it’kt,c ptvjs ufyc]bkb kfacect,bc kbrdblfwbfc=

cnbkehb pflb dbcfw yfrkt,fl fy sbsmvbc fh t’t,yt,f6 thsflthsb

frf vjhxbkf’tf ]th-]thj,bs xdtyc cbyfvldbktib lf vb[fhbf6

ohatkb fqnrbyt,bs vtptbvt,f f[fkufphlf [tkjdfyb rfwbc

otkufvfhsekj,f6 hflufyfw ptvjht smvekbcfvt,h5 cnbkb mvybc

flfvbfyc6 vbc ghjatcbek bvb]c6 vbcb fphbc cbc[fhntc8

ye lfe.hbs qjhsf vfhufkbnt,c nfkf[ibj6 udfcofdkbc eafkb

btcj6 hflufyfw at[bs ufstkfdc vfc ufdtit,ekb rjknb tivfrtekb

ktubjybc xdtyt,t,bs f,j;bht,ekb6 lf pqdfib uflfwdtybkb

itvlujvj8 fhflf6 hjujhb ueklfvo.dtnb cwtyf bcf[t,f5 xdtyb

qdfokvjcbkb vothkt,b udfyfy bv ,tljdkfs ltylt,c6 hjvkt,bw

cfij,fj fqkevpt ’dbhafcb cvjrbyut,bsf lf cthsert,bs ufvjw[flt,ekfy6

,fast,bs .fy.hfnjlfvidtyt,ekt,b7 ,hbkbfynbcsdkbfyb

cfvf]tt,b etkfds6 fmdt uf.dbskt,ekb6 cfereybc zez.xfv]lfhb

ahx[bkt,bs forfheyt,ty lfyf-xfyufkc6 fj[ibdht,ek [byrfkcfw

lfcodlt,bfy ibuflfibu rt;thf’tc vbvcufdct,bs lf fh[tbyfl nr,t-

,bfy jkbvgjc lfkfimhekb vodthdfkt,bc cbpdbflt-

,ho.bydfkt,bs7

lbf[6 frf vjhxbkf’t uffhqdtdc vtjwt cfereybc vboehekbc

cnbkbcneh wljvbkt,fsf pqeltc6 cnbkbcneh fqhtekj,fsf

vjhtdc lf ufdf6 iteath[t,kfl uffqotdc kfqb6 epflj6 [fc[fcf vjmfhsektj,bc

vtcfvt fsfcoktekbc lfvfbvtlt,tk cbdhwtib7

hfw itt[t,f ,fnjy zf,ef fvbht]b,bc s[pekt,t,bc f[kjbs

497

More magazines by this user
Similar magazines