Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

bxbdkt,lyty ecfsejl7

_ xdty dby udmyf bctsb .bcvfsbcfyb6 _ fvjb[dytit,lyty6 _ futh6

vpt lf vsdfht hjv fvjudlbjlf6 kervfc hjv de.jalbs6 bvfy ufudobhf

lf c[df hjvtkb xfudb[ent,c cekib9= _fvjbj[ht,lyty lf

cbvohbcfufy ,futxfrdytnbk mflfuc vtht gjkbnbrfpt cfe,hbc

ufuh’tkt,f ezbhlf7

jlf,fltcf lf cfnfy]jc ijhbc cb’ekdbkb tyuehbdbs vbuhbfkt,lf

’dtkt,ehfl7 fhflf6 mfkehb cbfvf.t thsbc v[hbd6 flfsotcb

wfkrth’6 ,jzfdlf vfaf fkb’jybfc6 zjhjvt,ib ufvjltdyt,jlf

flfvbfyc6 hjvtkcfw v[fhib fvjlujvf ufycfresht,ekbs

f[kf tcfzbhjt,jlf7 j]f[c jwbjlt dthcbs vjijht,ekb6 lf[vfht,bc

vjkjlbyib ptptehfl bktjlf7

cfnfy]jcfw rey’ekb tsvjlf jlf,fltcfdbs6 jqjyl ufyc[dfdt,bs

rfwbc cbvfqkbc ktkbfyb lf lfechekt,tkb zfj,b thn-

.f ufhitvj7

fmfehj,fc fqvjcfdktsbs e[cjdfhb lhjblfy ikfvfdlf vlbyfht

zehbf6 hjvtkcfw sdfkeodltyfl fafhsjt,lf veyxbbc6

j[j]tc6 j[j[ektc6 jsf[etc6 mdbibkbc ityfrflt,b7

lfcfdktsbs ,erbcf lf jyo.dtibfc kfvt,b ,e.,e.t,lf5 fsaesbfyb

qkfdt,b ikfvib uft[dtjlyty lf hjujhw kflb ztybf

bhoveyt,jlf6 pjub vfsufyb rfvtxcfw rb ’bhfdlf7

_ yfkbfyb xkbmt,bc tkdfht,f ufvjfa[bpkt,c kjmjc6 zfj,c

ffnjhnvfyt,c6 dtt,f gbhbs at[pt xfvjtrblt,f lf sfylfsfy6 vjvstysfdb

xf.eh.vtkfdt,bs acrthpt xfbshtdc7 vtht lf[fivekb

o.kbs ufnbryekb rfvtxb lfnbdnbdt,c6 fqvf-lfqvf egfnhjyj ,flbfcfdbs6

lfktilt,f6 .dfd-.jhyt,c itvjbctdc7 fb6 fhibyekdfibfyb

vnfwt,tkbw vfiby bvfh]dt,c7 v’jhc ysmfdc6 ysmfdc lf cf,elfhc

lf’t’ubkb vbe,heylt,fj6 _ esmdfvc vtxjyuehtc7

cfv[htsbs exfqfkbcf lf afhsjqfkbc6 imfqfkbcf lf lblqfkbc

itthst,ekb lbyt,f edkblf cfnfy]jc7 xhlbkjtsbs rb

tyuehbc ueueyib bysmvt,jlf ]evb6 rf[fso.fhb lf x[jeibf7 fct

lf fvudfhfl6 c[dflfc[df [fcbfsbcf lf cblblbc qtkt-vlbyfhtt,b

,fltcfdbs mctkfdlf zfj,bfy pqdbcgbhtsc6 cfueklfuekjl vb]yfdlf

cjakt,bcfufy7

at[lferfht,tk xbhtt,cf lf xfkvt,ib* rbltd vjb’t,yt,jlf

49

More magazines by this user
Similar magazines