Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

mfhsek vothkj,fc uflfekf[fdb vfbyw lfhxt,f jhb ,fhbthb7

tc ghtntypbt,b fhfdby xfvjvfhsdfc vfnhf,fpek ufvj[ljvfl6

dbyfblfy uehb jnj,fbfw fv cbn.dfrfpvekb ityj,bc rtyzfl vbbxytdc

cfresfh gthcjyfc lf ,hfklt,fsf o.t,f6 seylfw vbc itvjmvtlt,fc

yfrkt,fl rtyokfdltc6 cfrbs[b vfbyw uflfeo.dtntkbf7

b.j flht vwltkj,f6 dsmdfs6 df;f-aifdtkf cbv,jkbcnfl vjtyfskfs6

vfuhfv vbe[tlfdfl vsbc fhobdbc itvjmvtlt,fib cbv,jkbcnehb

[tkothbc fhct,j,bcf6 bub fv crjkbc6 fv vbvlbyfhtj,bc ofhvjvflutytkb

dthfyfbhfl bmyt,f6 hfvtse cfmfhsdtkjib bv[fyfl sfdfl

cb,jkbpvbc cf’vj6 cbv,jkbpvbc jkbufhmbf fh fhct,j,c7 fv

ghjwtcc vjudbfyt,bs ufyf[jhwbtkt,ty 2wbcath.fyotkt,b37 fctdt

thsb ,tktnhbcnbc kbnthfnehekb vjyfgjdht,b dthfahbs ufbnfyc

cf.jdtksfj ktkjc6 sevwf ufpfa[ekbc vfeo.t,tk vthw[kfl

itcf’kt,tkbf dbdfhfeljs vbcb vjzbrzbrt,f7

vfi6 vbd.dts vc]tkj,fc lf itd[tljs se hf obyffvqltuj,fyb

lfhxt,f uflfekf[fdb mfhsek cbn.dfrfpvek vothkj,fc7

uvbhbc ghj,ktvfpt dbn.dbs6 mfhsekb ,tktnhbcnbrf ,jkjc

lf ,jkjc xbyt,ekfl ufyf[jhwbtkt,c thjdyekb bltfkbc ufvj-

’thodfc6 ufvjmfylfrt,fc5 vbe[tlfdfl vhfdfkb ,jh’brbcf cfchjktsbc

vtfst eodhbktcb hujkb lfpbfyt,ekbf6 fqt,ekbf erfyfcrytkb

,fcnbjyb ibyfufyb reknehbcf lf vjs[jdybcf7 cf.jdtksfj

fqbfht,fw vjdf [dfk-ptu yj,tkbc rjvbntnblfy7 gbhdtkb ghj,ktvf

cnbkbc atyjvtysfyff lfrfdibht,ekb7 fhfathc dfv,j, sfdfl

tcstnbrehb rfyjypjvbtht,t,bc ybdtkbht,t,pt7 mfhsekb vothkj,f

dthfahbs fqbrfpvt,f hfabybht,ekb6 vjvzbhyt lf ewljvtkb

cbn.dbthb cfvjckbs7

vtjht vsfdfhpt ybifylj,kbdb pflb bc uf[kfds6 hjv mfhsekb

vobuyj,hj,f dthfahbs ufvb]dybf6 seylfw rec yf,b]pt6 nhflbwbek

ljuvt,c lf dthfyfbhfl fesdbct,bf cfereybc jwbfyb okt,bc

kbnthfnehekb vjyfgjdht,b6 t7o7 2wyj,btht,bc yfrflbc3 vtsjlfl

vjyfskekb xdtyib se c[dfufy7

fb6 bc jhb fhct,bsb [fhdtpb6 hjvtkcfw itcf’kjf6 dbyvt uehb

jnj,fbf hfvltyflvt t,h’dbc6 tgftmht,f6 vfuhfv vlbyfhbc nfyb dthfahbs

fqfdct,c jrtfytc7 sevwf vhfdfkcbn.dfj,fc vjdtidfs lf

fsb vwyt,bc vthdt ve[kbc gthcjyf;j,f hjv fhf lfdbvcf[ehjs6

sbsjtek lt,ekt,fc vbd.dts geymnj,hbdfl5

rfkbcnbrf bvbs fhbc cfbynthtcj6 hjv ajhvekbc ljytpt ufyb-

[bkfdc itvjmvtlt,bs rdfy’t,c lf erdt lfrhbcnfkt,ekbc fqyfuj-

501

More magazines by this user
Similar magazines