Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

lf rtsbkvjcfmvtj,bc cfpqdht,bs dbohjdlt,f sbsmjc lf,hrjkt,fsf

vfvbc fvfphptyb cfvrfkb6 vfuhfv vfbyw ufhtufyb ’fkbc vbev[hj,kfl6

ptwbthbc [tkbc ufvjeodltykfl6 ~hjvtkbw fvfdlhjekfl

afecnehb atyjvtybc thsudfhb itafct,fwff mhbcnbfyekb

vjhfkbc ufsdfkbcobyt,bs`6 dthfahbs ufybijht,c ]j]j[tsbc

,ztt,c8

mfhsekb cbn.dfrfpvekb vothkj,blfy6 v[jkjl sesfi[bf6

v[jkjl cfqvhsj hfbylb fqotdc erdlfdt,fcsfy sdbsyf,fl pbfht-

,fc6 vfhflbekj,fcsfy6 bubdt gbhdtkcfo.bcsfy6 fqvcfht,kj,bcf lf

vc[dthgkfl vbnfybc vtj[t,bs6 cbrdlbkbsf cbrdlbkbc lfshueydbc

itvotj,bs6 fye ufhtufyb cbrdlbkbc cfresfhb ufypdfhfrt,bs6

sdbsvjvc[dthgktj,bs lf fm cfjvfh bfhfqfl ewbkj,kfl infbythbc

evfqktc rfntujhbfvlt f.dfybkb ujkujsfc vbcnthbff6 fhbvfyekcf

lf kewbathekc ijhbc yfpfhtsbfytkbc vjofvtj,f6 vbe-

[tlfdfl bvbcf6 hjv fqfhcfl abuehbht,c sfdfl vtwybthstjkjubc

cf[tkb6 mfxfk ujhf se 2,fhf,fc3 ’f[bkbs ’fhqdt,fikbkb

,h,j7

vtjht fsfcoktekb6 btcjc c[tekt,hbd-cekbthb fhct,j,bc

jwcfereyjdfyb bcnjhbf b[eht,f sesfi[bfc ufye[htkb vcdktkj,bs

ofhvfhsekj,blfy ptmhbcnbfyekj,bcfrty6 ufewyj,btht,tkb

o.dlbflcekblfy ufvpbfyt,ek ptcekbtht,bcrty lf c[dfyfbhb

bynthghtnfwbf6 vfhsfkbf6 jlty vbobth ufypjvbkt,t,ib

lehsfdc cfqvhsj hfbylc6 vfuhfv hf;fvc fo.dtnbkbf iehbc’bt-

,bc vjnbdfwbt,bsf lf ,jhjnt,bc fq[jwdf ’fkvjvhtj,bc vtsjlt,bs6

uf[cybkbf upf eahj vfqfkb6 eahj ztivfhbnb afctekj,t,bcfrty6

fye vobrdkbcf lf pflbc cf,jkjj ufvjcojht,bcfrty6

dbyfblfy sfdfl ,jhjnt,f fh fhbc wyj,bthb cfresfh mvtlt-

,f - cfmwbtkib8 vbc jhufybpfwbfib bctsyfbhb ereqvfhsj,bsff

ufyatybkb lflt,bs-efh.jabsb tythubt,b6 hjv .jdtkb mbhehubf6

v]bqt,b lf ve]keueyt,b vfhnjjlty ufv’faht,bc htfmwbfc

bodtdc lf fhfdbsfh itvs[dtdfib cfresfh ,eyt,fib xfqhvfdt,fc6

cfresfhb fdvjcfmvtj,bc fyfkbpc7

fvbcsdbcfw ufvjbdkbc sesfi[bf ijhpt eijhtcb upfc6 hjvkbc

vcufdcb sbspt xfvjcfsdktkbf rfwj,hbekb vybidytkj,bc ,tktnhbcnbrfib8

upfc sdbs,jvjyj,bs6 sdbsvjofvtj,bs ,jhjnt-

,bc sdfkbc fcf[tkfl8 lbf[fw e’dbhafctcbc vc[dthgkfl vbnfybc ufvjhbw[dbs

dtqfhfahbs uflfbkf[t,f ehx[ekbc sdfkcfobthblfy

504

More magazines by this user
Similar magazines