Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

sfyfvtvfvektsfsdbc cfdyj-cfujlt,tk cfmvts obyfv’qdhj,c vbnbktybxbc

vcufdcfl9

vbnbktybxb [jv ujhf v,jhufkbc cekbc cfhrbct,ehb ofrbs[dff6

bubdtf6 hfw sesfi[bfcfsdbc pfhfylbf6 ujhufkbdbs lf[dtekb

.tkvjqthe,ekb eyfcb8

2tivfrt,bc ecnf,fib [fh6 vbnbktybx36 ~%&@6` t[vbfyt,f vjabmhfk

ufvjv’bt,tkc vt[estl vh,jktkb ujhf7

jhbdt hjvfyib hbw[db 2$3 cfrhfkeh ljytptf f.dfybkb5 2sesfi[bf3

js[rfhbfybf8 ajybf js[b sdt ewlbc lfsfc ufvjxtyfc8 ujhfc

js[b ufmwtdf xftaeit,f7 tc .dtkfathb js[sfdbc cfrhfkehj,bcfrty

e,b’ut,c vrbs[dtkc eyt,kbts6 lf mdtntmcnehfl vbfybiyt,c

rbltw ovbylfybc ufvj’thodbc fcgfhtpc7

fhfdby eo.bc ufvjbqt,c se fhf itltuc lfsfc vbth pfhfylbfcfsdbc

cbrdlbkbc cfafcehfl vbupfdybkb w[tyb6 hjvtkcfw f[kjcfw

fh ufbrfht,c cfqvhsj hfbylbc n.egbcwfkb cfnfyf6 vfuhfv

vtjs[t otkboflc ufehrdtdtkb fdflv.jaj,bs _ vtkfymjkbbc v’bvt

ajhvbs fqtchekt,f5 xftcdtyt,f ,jhjnt,bc vpt6 hjujhw rb

vbcb vfcfphljt,tkb ve[nb lfbihbnt,f _ lfsf sesfi[bf7

vothkbc cofdkt,bs6 cbrtst lf ,jhjnt,f ehsbthsuflf]zdekb

fmcbjvff7 xdty vfwbkbctekbc lfehdt,f udoflbf6 hjujhw hecsfdtksfyff

vbsbst,ekb5 ,jhjncf c’kbf rtsbkvfy6 fhct,f vbcb

uh’tkbfj6 fye ,jhjnt,bc lfmdtvlt,fht,f cfidbkbidbkj cfmvtsfsdbc8

vbdbqt,s rb jhbdtc ufwfvndtht,fc lf vfbyw erdlfdt,bc

cfphbcc oesbcjakbc sdfkeodltykj,fib6 fye bubdt ptcsfcjakbc6

vfhflbekb cfv.fhjc ufypjvbkt,t,bc sfyfafhlj,f .jdtklqbehsfy7

ujhfcdt abmht,bs5 2w[jdht,f cfv;qfdyt,tkbf6 rfwb _ ibu xfult,ekb

abhb37 lff[kjt,bs bubdt6 hfw cfereybc vboehekc ghtpblyn

ufvcf[ehlbf hjv lfvfhst,c xdtyc ,behuthek cfpjufljt,fc6

erts eh,fybcnek rfcnfc _ rfhjyyb s,bkbctkbc cf[tkbs

lfvrdblht,ekc mfhsdtkb rfwbc wyj,btht,fib lf cfuh’yj,kfl

ufynjkdbkc pjuflthjdyekb afctekj,t,bcfufy6 rbynjehsfy6

rjcvjgjkbnehsfy6 hfqfw f]f,cfylkehsfy obkyf.fhc7

lblb vothfkb sbsj-jhjkf s[pekt,fib fvjoehfdc [jkvt

cfsmvtkc7 vtnbw hjv lffrf,fljyjc6 ufyf[fk[ehjc6 vfbyw sbsjjhjkfib

ufyc[teklt,f fhct,bsfl lf lhjsf dbsfht,fib lfyfhxtyc6

lfdbo.t,bc cf,b,kbjstrj se cfveptevj vndthb lftabyt,f7

jvthjcb 2bkbflfcf3 lf 2jlbctfib3 ptlvbotdybs fvjchenfdc

509

More magazines by this user
Similar magazines