Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

cfsmvtkc6 sevwf ,hvf ftlc ,th’yekb vbsjkjubf [jyxfcfdbs tluf

oby _ fhujyfdnt,bc afsthfrbfyb vjupfehj,t,b jblbgjc - fynbujytbfyfl6

lf vfbyw evsfdhtcc xftzblt,f vfvafkb vt fyut5 at[vfhlb fmbktdcbc

gbhjdyek nhfutlbfc lf w,bthb jlbctdcbc vhfdfkzbhsfsvtybs

vjgjdt,ek nr,bk cb,thtc7 fv jhb tgbrehb nbkjc cfhrbct,eht,bc

sfj,fpt c[dfufyfw udbvc]tkbf5 gbhdtk cbvqthfc \\+| hjv ittcf,fvt,f6

++_\\+++6 \++_\+++ lf f7i7

lfdfrdbhlts ibyffhccfw _ cbystpehb s[hj,bc 2bkbflf36 cflfw

.dtkf ahfpf6 inhb[b6 ltnfkb nhjbc lfcfmwtdflff vbvfhsekb8

2jlbctf3 erdt vjupfehek-vj[tnbfkeh af,ekfc bhxtdc6 ufvjwkbkbf

at[hsf mdti 2bkbflfc3 s[hj,bc ,fkfdfhb6 vbfnrfweyt,c

faht,c cwbkfcf lf mfhb,lfc ijhbc6 eahjht bvbnjv6 hjv

gbhdtk s[pekt,fib lf’ktekbf vj’hfj,bc cnfnbrehj,blfy

uflvjwtvf6 hfw vjvltdyjib otcbs6 it,heyt,ekb vtsjlbs eylf

ufy[jhwbtkltc6 fye cnfnbrehj,bc vj’hfj,blfy fqmvbs8

jvthjcbc itvjmvtlt,f zjuhbnbdbsff6 thsb ,jkjlfy f[kj

[tlbs cfxbyjdlt,f ufhlfcekb htfkj,f6 vtjht cfzdhtntkblfy

ijhcff ufn.jhwybkb oesbcjakbc qfdqfdb7

lfynt 2qdsft,hbd rjvtlbfib3 xfvjfmfylfrt,c erjvghjvbcj

cekbc akfntt,c8

cthdfyntcb 2ljy rb[jnbs3 mfhbc obcmdbkt,bc ahst,bc lufaeybs

itf,fh,fwt,c repbfy tyubleybfcfw8

ujtst 2afecnsfy3 lffn.dtdt,c vidtybth ofvc _ rfwj,hbj,bc

ytnfh ufhbylt,fc7

hecsdtkbw fm fhbc mf]fdtsbc wbnfltkbc lfvyfwhfdb cfvcf[jdfyb

uvbhbs _ nfhbtk-ahbljy-fdsfylbkbs7

fv cfjkbvgj fqvfhspt cbpbatc kjlc vbfujht,c zf,ef fvbht-

]b,bw6 erts [eh]bybdbs uflferblbf v[fhpt 2sesfi[bf3 - 2v,jhufkb36

lf lfechekt,tkb mfmfybc se .,tlj,bc ajypt yf,b]-yf,b]

vbbotdc cfyerdfhb cthj,bcfrty6 sevwf ]th vhfdfkb fqlutybsb cfveifjf

vjcfvsfdht,tkb7

lbf[fw6 vt eylf lfvthqdbf tc vjxdtyt,bs jkbvgbehb cbvidblt

vbcb itvjmvtlt,bc ufhitvj6 sbsmjc .dtkf ,fcnbjyb fqt,ekbf6

.dtkf ybiyekb pehuc erfyff vjnjdt,ekb6 fo erdlfdt,bc o.fhjib

xf.eh.evtkfdt,fqf lfistybkf elf,yjtsblfy ufvjqtotekbcfsdbc7

vfufhfv uehb jnj,fbf rtsbksdbct,bfyb kfrvecbf sfyfvjrfkvtsfsdbc6

bubdt yfofhvjt,c fsb okbs itvj[dtekb [fhbc n.fdbf6 vt-

510

More magazines by this user
Similar magazines