Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

vtjhtufy w[tyt,bc vjcfhsfdt,b6 ,jh,kt,bc fqrfpvekj,f lf

lfztlbkb akjmdt,bc stvifhfpt fyfgthorkt,f8

vtcfvtcsfy ytat-gfnfh’kbc pbpbk-gbgbkt,b6 ceyfvjc cehytkb

se uf[dbsmekb vthyt,bc jakbcufy lfhxtybk ytcnjsf shjskdf7

tc fyf,fyf fdnjhc ptlvbotdybs ufesfdbct,bf7 bvbnjvfw tkdfht,c

fsfcahfl sesfi[bfc ufhitvjothbkj,f vstkbc cbcfdcbs6

dblht abyfkib ctutlbcf lf vothkbc atyjvtyb ito.dbklt,jltc8

itcbystplt,jltc vs[hj,tk-fdnjhb bltynbabrfwbbc mdtntmcnehb

vjnbdt,bs7 fk,fs6 tctw elbltcb fvfuc lfclt,c sesfi[bfc

ptlvbotdybs uf[fk[eht,fc7

lqtdfyltk se bcnjhbek cfmfhsdtkjib bidbfsbf kbnthfnehekb

uvbhb6 hjvtkbw gjgekfhj,bs 2cfqvhsj hfbylc3 ufnjkt,jltc8

bub lblb [fybf erfy xfvjbnjdt,c qdsft,hbd fdsfylbkt,c6 ,fibfxert,c6

vfvkert,c6 j’tkfidbkt,c6 tve[dfht,c lf fhcfrb’ts8 sfyfvtlhjdt

[tkufh]bkj,fyb [jv f[kjcfw dth vbdkty8

sesfi[bf lfbg.hj,c .dtkf cbvfqktc7

lqtc hbubsyb6 sesfi[bfc cbn.dt,c fpjvt,ty fhctyfc fhibybsf

lf fhcfrb’bc vrkfdbs8 s[pekt,bc rjjhlbyfnt,blfy ufydzdhtns

cfv.fhjc lf vbc .,fib vjmwtekb flfvbfybc ,tl-bq,fkc8 dflutys cbrtst-,jhjnt,fc

ijhbc fhct,ek lbc,fkfycc6 lf hflufy sesfi-

[bfc trhfyekb dthcbf thsudfhb ufvfhnbdt,bs it’kt,c ptlvbotdybs

vbbnfyjc cfpjufljt,bc afhsj atyt,sfy yfofhvjt,bc ’bhbsflb

vbpfycohfaekj,fyb6 fo lfey]t,ekb vrbs[dtkb vtnbc ufafwbwt,bs

vbcxtht,bf af,ekbc fvrby’fd vfkt,c6 vfs ijhbc lfv.fht-

,ek ythdbek itthst,t,c8

dfvodthdfkt,s ptvjs ufydbsfht,ek ctyntywbfc6 hjv sesfi-

[bf ,thfl dth fqbrdtwt,f6 dbyfblfy vbcb w[jdht,bc evsfdhtcb rhtlj_

cfvrfkbf5 c[dfyfbfhfl fh ’fke’c6 lf fctdt dthw .dbstkb cf[kbc

vjo.tybkj,bcfsdbc ufbvtnt,c cekc rtdby rbpbc bylbtkt,bc

njvbc ,tkflbdbs6 hjvfyblfy5 2dbqfwfv ueuekbc ,eltc

uflfeahbyf37

cfpjufljt,bc fb6 tc jhb cathj ufvj[ibhekf 2sesfi[bfc3 cbdhwblfy6

hjujhw ptlvtnb ,fhub6 hjujhw ptlvtnb cfvrfekb6 dbyfblfy

stjkjubeh yfdcf.eltkc se cekg.hj,bksf cfdfytc ptlvbotdybs

ittcf,fvt,f sfdfl me]b sjhbfc rfchb _ mdt.fyf6 cfoeshj6

oesbcjatkb6 lf hf fewbkt,kj,ff fvthbrbc [tkvtjhtl fqvjxtyf6

514

More magazines by this user
Similar magazines