Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

qbf rfht,bc vndhtdf6 bcbw lfsf sesfi[bfcyfbhb ztivfhbnt,bc vf-

’bt,tkb rfwbcfufy9

wjlyjlf 2wyj,btht,bc yfrflbc3 vtsjlb ,fnjy zf,efc6 fv vbcbfc

eahj vj[th[t,ekfl uffhsvtdlf sfdc6 vtnbc vjvzbhytj,bsf

lf cfvbpytsf fsbfyt,bc lf;frfyt,bs8

yfofhvjt,bc tgbwtynhfl fvbcsfyf itvs[dtdfib ewbkj,kfl

sjhbfc kfpfhtsb vjudtdkbyt,jlf _ hjujhw mdt.ybtht,bc cbv-

,jkj hrbybc rfchsfy thsfl7 vfuhfv dbyfblfy6 c[dfudfhbf s[pekt-

,bc cnbkbcnbrf6 xdtyw fhct,ekbs dbvc]tkjs6 erts uflfd[tljs

vothkbc jcnfnj,bc utytpbcc 2sesfi[bflfy3 2v,jhufkfvlt37

jhbdt s[pekt,f vjwekj,bs kfvbc bltynehbf _ vjyevtynehb7

gbhdtkbc itmvybc sfhbqb hfnjvqfw ybdtkbht,ekbf6 vfuhfv

vtjht fs otkboflib itmvybkf _ *$-lfy ($-vlt7 2sesfi[bf3 nhflbwbek

s[hj,bsj,fc bhxtdc fvjcfdfk othnbkfl6 vtsjlfl8 [fnjdyt,fc6

athothfc lbfkjut,bc vtidtj,bs7 ufyut, fh ntybc udthlt,c

pjubthsb ,tktnhbcnbdbs8 ufyut, fh fybzt,c kbsjyc[vekbc6 pjlbc

ajhvfc6 sevwf fhmbntmnjybrbs6 c]f-,ffcbcfsdbc lfvf[fcbfst,tkb

bynjyfwbbsff fcfcf[b7

gbhdtkb hjvfyb jltc uvbhbc ufydkbkb w[jdht,bc mhjyjpfwbfcff

lfmdtvlt,fht,ekb6 vtjht hfvltyflvt mfjcehbf6 lf sbsmjc

tvjhxbkt,f 2wyj,btht,bc yfrflbc3 [fcbfsc6 vfuhfv tc 2sbsmjc3

itvs[dtdbs fh vjudbidtkt,bf6 dbyfblfy v[jkjl ufcfe,ht,f cfresfh

sfdsfy6 v[jkjl uf,ffct,f cfresfh vtcsfy6 fh rvfhf mdtwyj-

,bthbc fvjcfvptdt,kfl7

cekfw fh fhbc it’hoeyt,ekb ujhf v,jhufkb7 vbcb vfhfsjyekb

vfh,tykj,f6 ukt]bdbs se [dhtkib v’hjvtkj,bs6 fcgfhtpbf

lbf[fw _ cfresfhb ofhcekbc ptlvbotdybs ufiemt,bcfsdbc7

sfyfw hf;fvc upf js[b sdbc cfdfkbf6 vbcf[dtlht,tkbf6 hjujhb

ghjgjhwbbs eylf itpfdltc f[kfyltkb lhj yfv.jcsfy8

xdtyb vfufkbsbs rb ujhf v,jhufkb cfv]th vtnc abmhj,c dblht

vjmvtlt,c7 tctw vbcfqt,bf 2wyj,btht,bc yfrflbc3 cnbkbcnbrbc

yfofhvjt,bcfsdbc7

xtvb hjvfy-nhbflf 2cbwjw[ktvbc]bkt,bc3 gbhdtkb-vtjht

obuyt,bw sfyfvbvltdhekfl frjyrhtnt,ty mdtwyj,bthbc ufvjdktybc

ntmybrfc5 ajkryth-]jbcbc [tkothf fm itlfht,bs ufvfhnbdt-

,ekbf6 ufbjkt,ekb cfvfvekj dbsfht,bc ufsdfkbcobyt,bs lf cflfw

vjvtynb6 ltnfkb mvybc vcufdcb dbsfht,bc htcnfdhfwbbc fewbkt,kj,fc6

uflfvqtht,ekf6 sevwf sfdfl mdtwyj,bthbc ufvjd-

515

More magazines by this user
Similar magazines