Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

fsoktekj,bs7 sfyfw vtvfqfhjtc ybrfgb vbofpt eltdc6 rtaf udbhf,bc

zthc vbuktcdbf6 cfufyut,j [fkfsb fwdbf6 ueibyltkb udfhlbtkbc

fqrfpvekj,bc bthbcf6 fstekb ufht]b,bs lfvidtyt,ekb8 jlf6

yeqfh ufudbrdbhlt,f6 rjdpbs6 lbf[6 lbf[6 rfhufl fa[bfyt,ekb

rjdpbs6 vezf-vezf itvjfmds ufa[dbtht,ekb vbof8 ]b,tib b.hbfy6

,heylt,bfy cfrfyib6 gfhfifib wkbfy6 ]j[bs rfhufl vjehtdty

lehle,jib7 fvudfhfl ufbnfyty ptlfv[tldtkbc sdfkbc fcf[dtdfl7

sjhtv 2v,jhufkbc3 vb[tldbs6 ukt]dbs ufmwtdf lf[fnekb sef6

[dhtkbs ufgfhdf ahbfl jhbubyfkehbf7

wb[tib gjkbnbreht,b lf rfyjybthb mehlt,b thsvfytsc hbcsdbc

dth uej,ty6 tctw lbl cfblevkjc fh ofhvjflutyc7 mehlbcfsdbc

wb[t vtjht j]f[bf8 fvfc fvbht]b,bw wyj,c6 vfuhfv vfs ijhbc

rjynfmnb f,cjknehfl hjv ufvjbhbw[t,f9 cfmvt bc uf[kfds6 hjv

mehlc6 hjujhw fctsc6 cfvij,kj fh uffxybf7 bc rjcvjgjkbnb

gthcjyff8 vbcsdbc gfnhjabkehb ufywlt,b vtjht[fhbc[jdfybf6 htkbubfw_

c[dfsf ijhbc7

mehlbcsdbc vsfdfhb rhbnthbevb cfresfhb cf[tkbc ite,qfkfdj,ff

lf vjcfmfab fhtyf7

fvbcsfyf gbhj,t,ib6 hjltcfw pjyfib vtrezyfdtl vjrfkfslt-

,b6 fm fcfrb dthfathb ufvfhskt,ff7 tc erdt wb[bc fy pjybc flvbybcnhfwbfcsfy

ufhbut,bc njkafcbf6 rjvghjvbcbc bltynehb6 vtnbw

_ cfdfhfelj cnerfxj,f6 rhe[cfw hjv eojlt,c vhfdfkyfnfy]b

vothfkb6 vfuhfv bcbw [jv eylf ufdfwyj,bthjs6 hjv gjkbnbreht,ib

mehlekb rkfyb vjvfdfk lfvc]tkc [tlfdc6 cf[tkvobaj

vjqdfotc6 rfyjyvlt,tkc ,jkjc lf ,jkjc6 hjvtkbw flht se

udbfy ;bktnc ufyevpflt,c vjvsdbybtht,tk ufyf,c6 se cekfw [bc

,eikfnc _ re,jc _ fvbht]b,bct,ehfl9

jlf6 fvbcsfyf dbsfht,fib .jdkfl ufvjhbw[ekbf gjkbnbrjct,cf

lf rfyjybth mehlt,c ijhbc hfbvt sfyfvihjvkj,fpt cfe-

,fhb6 hjv fqfhfathb dsmdfs [tkite[t,kj,fpt7 wb[tib6 pjyfib6

gjkbnbreht,bw erkt,kbd mehlt,bc lfrhekpt wtrdfdty ptrt,bdbs6

ve;brt,cfdbs se bubdt ij,kfsf vcufdcfl7 fvbs cfnecfqjt,bc

w[jdht,bc otcb fh bwdkt,f7 vjrktl6 ahbfl ufcfrdbhbf ujhf

v,jhufkbc vt[est ufmwtdf6 hjvtkbw dbyvt abkbgjdbc vjvpflt-

,ekbf ptlvbotdybs7 ptl rjktmnjhpt lfityt,ekb ths-thsb ,fyfrb

ujhfc cfvakj,tkjf6 cflfw vtrezyfdtj,bs bhxtyc sfdc6 sjhtv

[dhtkblfy hjujh ufvjtntdf 2s,bkb cfwdkt,bs6 vj[thbc

cdbnhbs6 bhvbc ,todbc ifhdkbs6 xemxehb eynt,bs6 bhvbcdt rfgbe-

517

More magazines by this user
Similar magazines