Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

ij,lyty lf fvltyfl6 ofe.dtlht,kfl bsvtylyty fsfcudfh

lfvfvwbht,tk wlfc6 e,boj xfcf[df b.j tc6 bv yf.jabc

[tkfqt,bs ufobhdf se c[df7

jqjyl ye vbudfnjdt, lf hfw ity ubyljltc6 bc udbmtybj6

vtqhb]t,jlyty7 bmyt, xdtypt lfrdbhdt,bs hfvt itysdbc

cfcfhut,kj ufvjx[hbrjj6 vtxbxbyt,jlyty ujyt,ffvqdhtek

vrehyfkc lf ;byb fysfhbc vjcfhxtyb ofvkbc ’bt,fv6

dby bwbc6 hfvltyb rtshjdfyb ufe.tyf uh’tkb mdt.ybc

upfc= knjkdbkb rfwb udfvt,c dafnhfdlb6 ,enenb6 cbrdlbkbc

vbptpt,c dfhrdtdlb7 ew[jtsib it’tybk stjhbek

wjlyfcfw sfylfsfy ghfmnbrekb cfmvbfyj,bs dbvlblht,lb7

,bjkjubeh vfcfkfcfw ytk-ytkf itdtsdbct lf erdt

cfbsrtyfw ofdbljlb6 v[cytkbdbs fdbltdyt,lb rtshjdyt,c7

xdtyib gjdt, idt,fc lf vfhflbcj,fcj6 vtn.jlyty vpthfufintht,ekc

lf cfrvfhbcb b.j hjvtkbvt ]fyvbktekb

vrkfdpt ofvnfyt,jlf6 hjv lfvahs[fkb lfcnfmfhbw

vfibydt itikbkbdbs ufdikbubylt,jlb ]fut,ib7 vtht bm6

cflfw n.tt,bc cfhlfkb ve[f bluf6 hjlbc-hjlbc ofdbmwtjlb7

le;vjhtekc lf sdfkt,fvjnhbfkt,ekc vjvtxdtyt,jlf6

sbsmjc ibidtk nfypt eyfct,bc kfimfhb uflfvclbjlf8

sbsmjc vjaesaest zbfyzdtkt,bc cfhtwtkpt

dbotmb7 .bydbs ufsjrbkb o.fhjt,bdbs fvbnjvfw vt,jztjlf

cekb7 trfk-,fhlib ,jlbfkbs lfqktnbkc rtshjdyt,b

ptfvcotdlyty lf frklfvt,bcrty itvf,heyt,lyty7

,ytkc lf ibibcvudhtkc ufyfhblt6 qjhjysb cmfy jhjib

ujkdfahjj6* bdtlht,jlyty xtvsdbc wbcrty [tkfg.hj,bkb

e’keht,b7 itvltu ;fvc ;fvb ittojyt,jlf7 ufbafynt,jlf

c[tekbc vjvrheyx[fdb cbpvht,b7 vjstkbkb

udbvhbc cfhtwtkpt vtqdb’t,jlf7 ihbfkf ktkbfyt,bc vjfkthct

vsdfhtc lf vjxe[xe[t evobrdkj yfrflekc vbdfxthlt,jlb7

jvthjcbc ,flfkb gjtnb bmyt,jlf7

rdbhfc sdt vbcltdlf6 sdtc _ otkboflb lf hfw vtnb

lhj lf [fyb uflbjlf6 cfnfy]jc frklfvt,b yfrkt,fl

vfrhsj,lf fyfmjhtnc7* lqbsb lqt dtuet,jlb rtshjdyt,c6

vfhnjj,fc6 ctyc6 cbrdlbkbc cfibihjt,fcfw7 fmf-bm

51

More magazines by this user
Similar magazines