Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

fmtlfy6 fv vtjht ntmyjkjubblfy6 sesfi[bf vo.tvcb cfvpflbc

j]by]fktpt xfvjfrjyobfkt,c cekeueybc o.t,fc itcf,jkfl lf

lhjsf dbsfht,fib rdfvkbcufy uf]tht,ekb ufvpflt,ekf rbltw

cfvelfvj fhct,j,bcsdbc7

xfcdtyt,ekf lfrjycthdt,bc6 2lfwtkjafyt,bc3 se c[df qjybc’bt,fsf

evobafhb vcjakbj ufvjwlbkt,fyb5 it,jkbkb cekeueyb

_ z.bynb .dtkbc vtcfvtekb vtnfvjhajpf _ erdt chek.jabkt,bc

cfeakjib lffvrdblht,c vfc6 lf e[ti itlfht,fl hjvw xfvjudthsdfc6

2sesfi[bf3 fv erfyfcrytkbc nbgbcff6 whtvkbcvjvltyb rdfvkbs

uf]tht,ekb6 [jkj 2v,jhufkb3 ]thfw dth ufwltybf lfvfhbkt,ekb

z.bynbc fqyfuj,fc6 rfpkfc hjv t’f[bfy sesfi[bfcdt cfvij,kjib7

cnbkbc uflf,heyt,f6 yfofhvjt,bc [fhbc n.fdib fs otkboflc

ufvj[dtdbc fewbkt,kj,f 2sesfi[bfc3 ptlvbotdybs ufvjedkbf6

[jkj 2v,jhufkb3 fv cfat[eht,c ibuflfibu cfzbhjt,c vjidtkbt,ekb

epfhvfpfhb byajhvfwbbc lfoltdt,bc6 ufvj[ibhdt,bc se

cekfw fvgenfwbbc sdfkcfphbcbs7

fm abmhb abmhbcsdbc vjidtkbt,ekf lf fhf _ sfdfl uvbhbc ibyfufyb

cfv.fhjc lfcfabmcbht,kfl7 [tkjdyehj,bc ybiybs fq,tzlbkf

kfvbc ubufynb abzdt,bc ofhvnfwt,tk gehufib cf,zjeh

ht;bvc ufvjmwtekb gfnbvfhb6 hjvtkcfw efhtc itvs[dtdfib pjybc

itcfcdktksfy lf[dhtnf tkbc c[dfsf zrebc cfcofdkt,kfl6 fy

ertstcj,bc gbhj,t,ib cfvelfvj necfqj,f7 lf vbe[tlfdfl

.jdtkbdtcb xbyt,ekfl vjhut,bf ufhtvjc bfujh rfhufhtstkbc

cf’bkt njvfhf7 vothfkb ufeh,bc f[kfyltk lhjc6 vobhbf ghtptycb

vfh,tyfkbc gekcfwbblfy7 bc sbsmjc ofhcekbs bwj[yt,f6

hjvtkbw vbc sfdpt hjlb lfnhbfkt,ekf obcmdbkbc ljkf,bdbs6

fhfvtl vstkb mdt.ybc nhfutlbff6 vfuhfv dth,fkeh htcnfdhfwbt,ib

brfhut,f 2sesfi[bfctekb3 ]fljcyehb lfcoht,bc tatmnb

se sfdfl s[hj,bc vhfdfkghbpvbfyj,f7

yt,bvbth acbmjkjubfib ahjblt,b6 epyf’tt,b6 mdtwyj,bthbc

ghbvfnc fybzt,ty egbhfntcj,fc6 hjujhw flfvbfybc ibyfufybc

ofhvfhsdtk ’fkfc6 hjujhw bvfytynehbc ufhtufyib ufvjdktybc

mdfres[tlc6 vfuhfv 2v,jhufkbcfsdbc36 abmhb cfndbhsj itvflutykj,t,bs

vjbpblt,f6 re,vtnhj,bsf lf dfujyt,bs8 vfc fh f[fcbfst,c

vjojlt,bc bvgekcehb sfdbct,eht,f6 v[jkjl utjvtnhbek

vjwekt,bsj,fc tvjhxbkt,f lf ufvjbhxtdf ’fklfnfyt,bc

mjkthbrekb [tkothbs7

fhflf6 cf,zjehb kfutht,blfy [esupbc ufvjmwtekc6

519

More magazines by this user
Similar magazines