Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

cfoeshjc [esupbc ufvvtnt,tk gthcjybc cekblfy fh itbuh’yt,f

cbvohbc se itzbhdt,ekj,bc cehytkb5 sbsmjc rfat 2hjnjylflfy36

fy 2vekty he;blfy3 udt[vbfyt,f vothkbc lfeluhjvkj,f6

hjvtkbw ’bhbsflfl fdnj,bjuhfabekb [fpbcff6 ljrevtynehj-

,bc en.efhb cfv[bkb vfcfkbs ufgj[bkb lf fvltyfl6 vtvefhekb

cnbkbc bobkj,bobkj6 yfrkt,fl hjv trjynfmnt,f ufvjyfujyc6

eahj vnrbwt,bsb vybidytkj,bcff6 vothkbc ,bjuhfabbc lfvflfcneht,tkb

ue]fh-cbutkbf6 bvb]bc fkb,b7 acbmjkjubfib rb wyj,bkbf

ahfpf5 dbyw fvnrbwt,c6 bc n.ebc7 tcstnbrehb gjpbwbblfy

2v,jhufkbc3 ufevfhskt,tkb obfqcdkt,bc vbe[tlfdfl6 vjb’t,yt,f

vrbs[dtkbc ofhvfhsdtkb ibyfufyb zblbkb lfvshueydtk ’fkfcsfy6

vbnbktybxsfy6 bubdt cfnfyeh cfo.bcsfy6 hjvtkbw mfhsekb ofhvjij,bcff6

2xjhn ythecrbf36 vbnbf ]dfhitbidbkbc oesbthb ufnfwt,bc

evbcfvfhsjl uf,ytekb stckbc fvj]t]bkt,f lf vfbyw pfhfylbfc

itegjdhj,bs vjvfhsekb vbpybc vbcfqotdfl7

gthbathbekb pjyt,b lf cfgfnbvhjt,bf vbcb cnbmbf7 kbfylfubc

cbf[kjdbc cfnecfqjt,b vbnbktybxbc vf’bt,keh cekc fqfh frvf-

.jabkt,c6 dbyfblfy vfh,tyfkb jhb-cfvb cffsbc vfy’bkpt [fk[vhfdfk

mfkfmib fvj .jac sfdc lf cfvelfvjl ufvc[knfhbf [tkblfy

relbs lfzthbkb stdpbc vcufdcfl7

fm rb chekb vfhfsjybf6 erbltufyj cbdhwt6 stshb elf,yjtsbc

lbdbpbjyb6 vjyevtynehb wbt,-w[tkt,f7 cfrdfy’j geymnt,b

fctekb rbkjvtnhbs vjijht,bf thsbvtjhtc6 hjujhw elf,yjtsbc

zt,bf lf jfpbct,b6 .evktsb8 o.ehdbkbs cbrdlbkb tkbc cfresfh

,eyt,fib xfe[tlfdc6 nkec lf eueyehc7

fvbcsdbcfw vbfybiyt,c fdbwtyf6 bubdt b,y-cbyf6 idbkb cbyfcb5 vbbhsdb

o.fhj cfresfh fepblfyfj6 vfuhfv mfkbdbs frdytct,ek

gehufib hjujh ubylf uffqobj abmhbc lf jwyt,bc eyfhc vjrkt-

,ekvf flfvbfyvf9=

fm vtlbnfwbf lbf[fw fdbwtyfctekb ajhvekbc vbcflfut,ff ufyc[dfdt,ek

dbsfht,fcsfy5 se ubylf uflfhxt gehufib6 vbbbhsdb

abmhb cfresfh cekblfyj6 vjudbsfhuvybc v,jhufkb lf htwtgnb

sbsmjc en.efhbf6 vfuhfv wljvbkb sfdfl fv abmhbc vjojlt,bc

ghfmnbrf udtcf[t,f5 ufjxyt,ekb yf[bhbc vjhtrdf ufw[flt,bc mfhsfib

lf fhf eiehdtkb ,eyt,hbj,f7 ufmwtekb rfwbc vlujvfhtj,blfy

ufvjvlbyfht fsfcj,bs rbkjvtnhbc uflfkf[dbc thsflthsb

cfiefkt,f _ abmhb dtqfh bmyt,f cojh[fpjdfyb6 vfbywlfvfbyw thsvbpybthb6

thsb vbvfhsekt,bc7 fm buyjhbht,ekbf sfdfl flfvbf-

520

More magazines by this user
Similar magazines