Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

xfvhxf777 vij,bfht mfkbc rdytcff9= rb6 vfiby777 bc mfkb pecnfl fct

rdytcjlf _ uh’tk yfo.dtnt,fl6 ufyobhekfl37

fb6 hjujhb fcjwbfwbf ofhvjidf ujhfc abmhib gehufc ltlfrfwbc

vbvcufdct,bs lfrdytct,fv7 tc xbyt,ekb itlfht,ff6 vbuyt,f6

vothkehb ]bklj6 vfuhfv itd[tljs hfyfbhfl dbsfhlt,f vjmvtlt,f

itvlujv9

2ths[fyc rbltd ecvbyf lf xfwvf-lf[ehdfc vb .j [tkb3777 ufcfut-

,bf ujhfc fh cwfkbf gehuf_vij,bfht ltflrfwbc vbvfhsekt,bs

abmhbc ufcfxfqt,kfl6 dbyfblfy vbc obyfit eahj vsfdfhb fewbkt,kj,ff5

s,bkfl itvjcdf lf rdfkbc hfw itb’kt,f ijhc ufnfyf6

vltdhbc itcf’kj vj[tkst,bcfufy sfdlfqotdf6 cf’t,fhb hflbecbc

ufafhsjt,f7

2sjdkpt fdblf3 ujhf6 2zfib xfrblekt,ek ,fofhc lf[tlf6

f[fkufphlj,bc lhjbyltk vjujyt,fc it qbvf777 .fhfufylfib6 le-

,jdrfib jhvjwlfcfvvtnhbfyb [dhtkb ufbnfytc7 rtyzbs gbhdtkb6

fye bc6 dbcfw ,jkj jhb vnrfdtkb eylf uftnfyf lf ufcekb.j6

rfhge[byb uf[klfs7 fv rfwc 2[dhtkt,bc ub;b thmdf6 dbyfblfy hfvltybvt

ofhvfnt,ekb ufs[hbc vjyfobkt b.j lf ths[tkfw dth ufbmwf5

2,jkj yf,b]bc eyfhb3 fh uffxylf6 qbfpt ufcdkbcf _ bm6 itcf’kjf6

utchjkjy=

xfvorhbdlyty _ rfhge[byb6 rewtyrj6 jhsjb’t6 ujhf6 ,julfyb7

rfhge[byvf vbof uffyuhbf7 cbjv itvjfobf6 ufcdkff cfzbhj7 rfhge-

[byc vrdlhbc ufitit,fv lfhbf [tkb _ dthw hfv ufbujyf6 fhw rewtyrjc

vbth leylekib yfx[dktnb lfybc odthb euh’dybf7 vjhbdbs

blj6 ijrb=77 ,julfyvf csmdf5

_ ujhf6 rbtdib rjktmwbjythc dbwyj,6 ghtpthdfnbdt,c fuhjdt,c6

[esfcpt vtnb fmdc= sfdfl wdtlfybf6 bvgjntynb7773

rehcbdbs xtvufy fqzehdbkb ntmcnb nbgbehb wyj,btht,bc

yfrflbf6 fye vt[est ufqotdbc ‘fkbc[vtdbs ths-thsb vcufdcb

gfcf;bs fqvjwtyt,f ujhfc wyj,btht,fib6 jqjyl ufsdfkbcobyt-

,ekb fh fhbc sfdfl 2wyj,btht,bc yfrflbc3 fcf[dbc ,eyt,f-[fcbfsb6

nhflbwbekb cbynfmcbsff vjojlt,ekb7

cek hfqfw rec yf,b]bc[tkf fijht,c ,fnjy zf,ef fvbht]b,c

2wyj,btht,bc yfrflbcfufy36 oheoeyfc relbc[tkf7

itdtwfljs fqybiyekb tgbpjlbc 2wyj,btht,bc yfrflpt3

vjmwtdf5

2ufcfnfyb [dhtkbc oby xfvorhbdt,ekfy rfhge[byb6 rewtyrj6

jhsjb’t6 ujhf6 ,julfyb7 2[dhtkt,bc ub;b3 rfhge[byb vbofc uffyu-

522

More magazines by this user
Similar magazines