Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

itltuj,hbdb tcstnbrehb vblujvt,bs6 lf jhfwbecbc vfhsfkvjcbn.dtj,fv

[jv vskfl lffajhvekt,c yfofhjt,ib yfobkbcf lf

vstkbc ehsbthsvbvfhst,t,c5 f[kf eylf bsmdfc6 bc hfw eylf bsmdfc

f[kf6 lfyfhxtyb uflfbyf[jc c[df vjvtynbcfsdbc6 cek c[df cbnefwbbc

fcf[cytkflj ~/jhfwbecb`7 fye xdtyb ktmcbc vfvafkbct,ehfl5

pju]th smvf c]j,c fhf smvfcf6 pju]th smvbsfw lfifdlt,bc6 lf

fhfathbf ufcfrdbhb fmf-bm 2v,jhufkbc3 vbcfvfhsbs ghtntypbt,b

ufudbxyltc6 ufycfresht,bs hjvfybc iefotkblfy vfcfkfsf vjepjvfdb

xfvjvorhbdt,bcfsdbc6 hjvtkbw fvfdlhjekfl tehxt,f ibyfufy

vjs[jdybkt,t,c6 yt,bsbf6 .ehbsvjshtekb7

2sesfi[bfc3 tcjlty gjgekfhj,fc lbf[fw tc ebidbfstcb ojyfcojhj,f

ufycfpfqdhfdc6 vsfdfhbcf lf vtjht[fhbc[jdfybc jmhjc

rdtsfc ghbywbgt,bs ufykfut,f _ ^!*5#*@6 sevwf ubuf kjhsmbafyb-

’bctek rbyjcwtyfhib eahj ufvfhnbdt,ekf yfofhvjt,bc pjuflrfwj,hekb

fqvfhst,b6 ,b,kbbc tybs vj[vj,bkb js[bdt rfhbc ufcffpht,kfl7

fm s[pekt,bc lfyfotdht,f6 fqybiyekbcfvt,h6 cfrhfkehj,bsff

vbhjyw[t,ekb6 js[sfdbc fcjwbfwbbc itcfmvtkfl vjidtkbt-

,ekbf fhmfekb bynjyfwbfw6 sevwf v,jhufksfyfw w[hfrfhbfyj,bs

ofhvfhsekb rfyjypjvbtht,ff6 hjujhw chek.jabkt-

,fcsfy vbf[kjt,bc gfhflbuvf7 tc .jdtkbdt bvgekcehb6 bynebwbehb

vjyfufhbf lf fhfdbsfh itvs[dtdfib _ 2sesfi[bfct,ehb3

vbpfylfcf[ekj,f7

[jkj sfdfl 2v,jhufkbc3 ibyfufyb vjyjkjub6 2wyj,btht,bc

yfrflbc3 cekit’hekj,bcufy ufyc[dfdt,bs6 bylbyathtynekbf6 cbrdlbkbc

fk,fsj,fc js[upbc yfpbfht,b rfwbc uekuhbkj,blfyff6

hjwf nrbdbkb cb[ibhtsf ufvj rfhufdc cbvodfdtc7

fvbnjvfw v,jhufkbc cekbc bynthbthib abmhbc vlbyfht,fc

zf,erehb ufywlf rb fhf vfhfpvekb hfwbj ufycfpqdhfdc8 wtw[kbc

uhfuybkt,b rb fh fvj’hfdt,c6 yfqdthlfkb lf qdtkab6 fhfvtl

’kbdcv,;enfdb yfwfhb6 sfdbcb w[jdht,bc eybfsj rtyothj-itltub6

lf hflufyfw v,jhufkc 2ufhts v.jasfsdbc fhfathb ite’kbf36

cfresfhbdt cbn.dt,b ftrdbfnt,f 2ß - Íèêòî=3 _ vt fhfdbyj6 kfvbc

jvthek stvfc uflfodltc6 jltc gjkbatvbc ufvjmdf,ekib

vjvo.dltekb ekbct wbrkjgc 2fhfdby3 cf[tkbs ufvjtwyfeht,f7

fm sfdc bxtyc kfvbc fhfchekafcjdyt,bc rjvgktmcib uflfphlbkb

ptlvtnb flfvbfybc acbmjkjubf7

526

More magazines by this user
Similar magazines